دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تابستان 1400 
4. بررسی پوشش‌دهی کاغذهای صنعتی با کائولن بازیافتی

صفحه 117-129

فائقه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین رسالتی؛ سوسن رسولی؛ قاسم اسدپور