دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1397 
شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه

صفحه 33-43

علی نعمتی بابای‌لو؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ فرهود نجفی؛ محسن محمدی آچاچلوئی


مطالعهDFT ساختار مواد رنگزایH 4-پیران‌‌های دارای پل آریل آزو

صفحه 45-56

محمد نیک پسند؛ لیلا زارع‌فکری؛ سیده پرنیا حلمی