بررسی دقت و صحت دستگاه‌های طیف‌سنج با استفاده از کاشی‌های سرامیکی استاندارد BCRA

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در تحقیق حاضر دقت و صحت 4 دستگاه طیف‌سنج از مدل‌های مختلف شرکت X-Riteبه کمک کاشی‌های استاندارد BCRA مقایسه گردیده است. با توجه به اینکه از این 4 دستگاه دو دستگاه کالیبره و دو دستگاه غیرکالیبره می‌باشند نقش کالیبراسیون دوره‌ای این دستگاه‌ها در کم کردن خطای آنها ارزیابی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد دقت هر 4 دستگاه طیف‌سنج کاملا قابل قبول بوده و تفاوت معنی داری بین دستگاه‌های کالیبره و غیرکالیبره در تکرار نتایج وجود ندارد. علاوه براین نتایج میانگین اختلاف رنگ روی 14 کاشی BCRA نشان می‌دهد که دستگاه طیف‌سنج غیرکالیبره‌ مدلCE7000A نیاز به کالیبراسیون مجدد دارد ولی دستگاه غیرکالیبره مدل SP62 خطای قابل توجهی در مقایسه با دو دستگاه کالیبره این تحقیق ندارد. علاوه براین دستگاه نو و کالیبره‌ مدل Ci64در اندازه‌گیری کاشی های غیررنگی ضعف بیشتری در مقایسه با دو دستگاه SP62و SP64دارد. ضمنا میانگین مقادیر اختلاف رنگ روی کاشی‌های BCRA برای هر یک از دستگاه‌ها از مقدار قابل قبول تعیین شده بزرگ‌تر بوده است و به نظر می‌رسد مقدار مورد قبول تعیین شده برای صحت نتایج طیف‌سنج‌ها سخت‌گیرانه بوده و نیاز به بازنگری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Precision and Trueness of Spectrophotometers Using BCRA Ceramic Standard Tiles

نویسندگان [English]

  • F. Ameri 1
  • M. Safi 2
  • N. Khalili 1
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

In the present investigation four spectrophotometers from different models of the X-Rite company were compared in terms of precision and truness using BCRA standard tiles. We investigated the effect of manufacturer’s re-calibration procedure on the reduction of error for spectrophotometers in which only two of them were calibrated. The repeatability results of this research show that the precision of all spectrophotometers is acceptable and there is no significant difference between calibrated and non-calibrated devices. Moreover, the average of color difference results for a series of fourteen BCRA tiles show that only the CE7000 A as a non-calibrated spectrophotometer needs the manufacturer’s re-calibration procedure whereas the SP62 spectrophotometer which was not calibrated, shows no significant error in comparison to both other calibrated devices. Additionally for achromatic tiles, the new calibrated Ci64 device demonstrates a larger error than both SP62 and SP64 devices. Meanwhile, the average of color difference values per device for BCRA tiles are larger than acceptable values. Therefore, it seems that the acceptable value for trueness of spectrophotometers is an unreasonable expectation and needs to be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectrophotometer
  • Calibration
  • Color difference
  • BCRA standard tiles
  • Precision
  • Trueness