دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 241-313 
ساخت و بررسی مشخصات ساختاری نانورنگدانه‌های سرامیکی Cr2O3، CoCr2O4 و Al2O3-2Cr2O3 به روش هیدروترمال

صفحه 271-280

عاطفه بابایی دارانی؛ محسن خواجه امینیان؛ سلمان اردشیری؛ حکیمه زارع


سنتز و بررسی خواص نوری ساختار هسته ـ پوسته رنگدانه سرد بر پایه آهن ـ تیتانیم

صفحه 305-313

سمیه صادقی نیارکی؛ بهروز قاسمی؛ علی حبیب‌اله‌زاده؛ ابراهیم قاسمی