دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 64، شهریور 1402، صفحه 93-188