دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 247-327