دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1398 
اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده

صفحه 267-276

فرزانه طباطبائی؛ منوچهر خراسانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ آلبا گنزالس؛ لوردس ایروستا؛ هریتس ساردون


بررسی تأثیر افزودنی اَفسَنتین بر ثبات ‏رنگ مرکب آهن- مازو

صفحه 277-291

اعظم رمضانی چرمینه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ بهزاد ذوالفقاری