نویسنده = منوچهر خراسانی
اثر حضور پیوندهای عرضی سیلوکسانی بر خواص کلوئیدی، مکانیکی و حرارتی پراکنه‌های پلی‌یورتان آب پایه خود شبکه‌ای شونده

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 267-276

فرزانه طباطبائی؛ منوچهر خراسانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ آلبا گنزالس؛ لوردس ایروستا؛ هریتس ساردون


اثر نوع عامل انتقال زنجیر بر خواص فیزیکی پراکنه‌های پلی‌یورتان پایه آبی

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 307-316

ایمان زرگرللهی؛ منوچهر خراسانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ سجاد کیانی


نانوکامپوزیت‌های اپوکسی‌رس مونت‌موریلونیت: اثر واکنش‌پذیری سخت‌کننده بر ریخت‌شناسی و خواص ضدخوردگی

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 125-134

یگانه حاجی علی اکبری؛ علی اصغر سرابی؛ منوچهر خراسانی؛ سیده مریم ناصری کندلو