دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1386 
آمیخته‌های قیری مناسب جهت کاربردهای پوششی مختلف

صفحه 7-18

وحید حدادی؛ علی اکبر یوسفی؛ علی‌رضا معینی؛ مسعود تقی گنجی؛ مرتضی خسروی


شبیه‌سازی محلول لوکوی رنگزای خمی

صفحه 19-24

علی شمس ناتری؛ محمود صابری مطلق


سنتز رزین‌های آلکید آب پایه

صفحه 25-40

علی اکبر یوسفی؛ ابراهیم بیگدلی


بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایه‌های ZnO:Er تهیه شده به روش سل ـ ژل

صفحه 41-47

صبورا رخساری آذر؛ علی اکبر فراشیانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی تمیزی فر