شبیه‌سازی محلول لوکوی رنگزای خمی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این کار تحقیقاتی، رفتار محلول لوکوی رنگزای خمی به کمک داده‌های جذب سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور محلول لوکوی رنگزای خمی با مقادیر مختلف سود و هیدروسولفیت سدیم تهیه گردید. سپس طیف جذبی محلول‌های تهیه شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری شد. ارتباط بین طیف جذبی و رنگ محلول رنگزای خمی با مقادیر سود و هیدروسولفیت سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که رنگ و طیف جذبی محلول لوکو بستگی به مقدار سود و هیدروسولفیت سدیم دارد. همچنین قدرت احیاء کنندگی هیدروسولفیت سدیم تابع مقدار سود مصرفی می‌باشد. در ادامه از قوانین اختلاط کاهشی رنگ‌ها جهت مدل‌سازی رفتار محلول لوکو استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Vat Dye Leuco Solution

نویسندگان [English]

 • A. Shams-Nateri
 • M. Saberi Motlagh
Textile Engineering Department, University of Guilan
چکیده [English]

In this work, the behavior of leuco solutions of vat dye was studied by using their spectrophotometeric data. Initially, the leuco solutions of C.I.Vat Green 1 were prepared with different concentration of sodium hydrosulfite and soda. Then, the absorbance spectral of leuco solutions were measured by spectrophotometer. The relationship between color and absorbance of leuco solution and concentration of soda and sodium hydrosulfite was studied. The obtained result shows, that the color and absorbance of leuco solution depend on the amount of soda and sodium hydrosulfite. Beside, the reduction properties of sodium hydrosulfite depend on the concentration of soda. Subsequently, the leuco solution was simulated by using subtractive color mixing low.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vat Dye
 • Leuco solution
 • Simulation
 • Color mixing
 • Spectrophotometer
 1. M. Zhao, Synthesis and application of novel heterobifunctional reactive dyes. Ph.D Thesis, Faculty of North CarolinaStateUniversity, (2006), 16-21.
 2. J. G. De Vries, R. M. Kellogg, Reduction of Aldehydes and Ketones by Sodium Dithionite. J. Org. Chem, 45(1980), 4126-4129.
 3. J. R. Aspland, Vat Dyes and Their Application: Part 1. Textile Chemist and Colorist. 24(1992), 22-24.
 4. J. R. Aspland, Vat Dyes and Their Application: Part 2. Textile Chemist and Colorist. 24(1992), 27-30.
 5. J. Shore, Colourants and Auxiliaries. Society of Dyers and Colourists. 1(1990), 251.
 6. E. P. A. Kumbasar, H. Aydin, Z. Ondogan, M. Ozcelik, E. N. Ondogan, Automatic Indigo Measurement System as Part of a Dosing System for Indigo Dyeing. Fibers Text. East. EW. 14(2006), 86-90.
 7. A. Roesslera, O. Dossenbacha, U. Meyera, W. Marteb, P. Rysa, Direct Electrochemical Reduction  of Indigo. Chimia. 55(2001), 879-882.
 8. N. M. Gary, Modern concepts of color and appearance. Science Publishers Inc. U.S.A, 2000.
 9. E. I. Stearns, The practice of absorption spectrophotometry. Wiley-Interscience, 1969.
 10. H. Logan, UV and visible spectrophotometry in organic chemistry. http://members.aol.com/logan20/uv.html; 1997.
 11. J. J. Warren, E. T. Kovacs, G. A. Berkstresser, Using neural networks to predict dye concentrations in multiple-dye mixtures. Text. Res. J. 63(1993), 545-551.
 12. Color Index, base set version 1.1, Third Edition, 1995.