دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 63، اردیبهشت 1402 
ویژگی‌های فیزیک ‌و شیمیایی رنگ خوراکی چای و ارزیابی بازارپسندی آن

صفحه 65-75

شیوا روفی گری حقیقت؛ احمد شیرینفکر؛ صنم صفائی چائی‌کار؛ عباس جعفری جید؛ صغری محبیان اطاقوری