دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 163-246 
الکترولومینسنس سفید غیرعادی در دیود نور گسیل آلی بر پایه مشتقات ایمیدازولی

صفحه 215-222

محمد جانقوری؛ عزالدین مهاجرانی؛ زرین قاسمی؛ رویا سلامت بخش؛ امنه ابوالقاسمی فخری