اثر هندسه اندازه‌گیری بر رنگ‌سنجی نمونه‌های سفید براق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

چکیده

هندسه اندازه‌گیری بر نتایج ارزیابی دستگاهی رنگ و ظاهر اشیاء تاثیر گذار است. در تحقیق حاضر، نتایج اندازه‌گیری ویژگی‌های هشت نمونه سفید براق با درجات مختلفی از براقیت و شش نمونه رنگی براق مانسل با دو هندسه اندازه‌گیری متفاوت 45°a:0° و di:8° بررسی و مقایسه شدند. مقادیر مختصات رنگی به ‌همراه اندیس سفیدی و ته رنگ CIE و مقدار براقیت ارزیابی شدند. نتایج نشان داد با تغییر هندسه اندازه‌گیری دستگاهی از 45°a:0° بهdi:8°  برای نمونه‌های رنگی براق مانسل، متوسط اختلاف رنگ به حدود 10 واحد اختلاف رنگ DE*ab در فضا رنگ CIELAB می‌رسد که این مقدار می‌تواند به حدود 15 واحد نیز برسد. برای نمونه‌های سفید براق برخلاف اینکه برق سطحی در نتایج 45°a:0° از اطلاعات بازتابشی کسر شد، مولفه روشنایی، فام و خلوص تغییرات قابل توجهی نشان ندادند. بنابراین با تغییر هندسه اندازه‌گیری، متوسط اختلاف رنگ برای نمونه‌های سفید براق حدود 0.88 واحد اختلاف رنگ DE*ab محاسبه گردید که نشان داد نتایج اندازه‌گیری شده تا حدی می‌تواند مستقل از هندسه اندازه‌گیری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Measurement Geometry on the Colorimetry of Glossy White Samples

نویسندگان [English]

 • M. Safi
 • N. Khalili
Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The measurement geometry affects the results of the instrumental assessment of the color and appearance of objects. In the present study, the results of property measurement of different eight-glossy white samples and six-glossy color Munsell were considered with two variant forms of the geometries, i.e., 45°a:0° and di:8°. The color coordinates with the CIE whiteness index and tint were evaluated. These results shown for the glossy color Munsell samples; there is an average of 10 units of DE*ab in CIELAB color space between di:8° and 45°a:0° geometry, which can sometimes reach to about 15 units. For the glossy white samples, although the specular component was removed at 45°a:0° measuring results from the reflectance data, the lightness, hue, and chroma attributes did not show noticeable change. Therefore, an average of 0.88 units of DE*ab between two measurement geometry on glossy white samples proved the results of measuring could be, to some extent, device-geometry independent. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • White
 • Gloss
 • Measurement geometry
 • CIE whiteness index
 1. R. S. Berns, F. W. Billmeyer, M. Saltzman, Principles of color technology. John Wiley & Sons, Inc., 4th Ed, New York. 2019, 115-118.
 2. B. Philips-Invernizzi, D. Dupont, C. Caze, Bibliographical review for reflectance of diffusing media. Opt. Eng., Inc. 40(2001), 1082-1092.
 3. R. S. Hunter, R. W. Harold, The measurement of appearance, Wiley Inter science, Inc., 2nd Ed. New York, 1987, 76-83.
 4. Standard Guide for Selection of geometric conditions for measurement of reflection and transmission properties of materials, Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06.01, E179 – 17, 2017.
 5. Hunter Lab Presents, The Basics of color perception and measurement, https:// uncarucanr.edu/data store Files/608-161.pdf, accessed online Jun. 2020.
 6. H. J. Streitberger, K. F. Dossel, Automotive paints and coatings, Willy-VCH., Inc., 2nd Ed. New York. 2008, 175-181.
 7. E. N. Dalal, K. M. Natale–Hoffman, The effect of gloss on color. Color Res. Appl. 24(1999), 369-376.
 8. R. McDonald, Color physics for industry. SDC. Inc., 2nd Ed, England, 1997, 65-68.
 9. A. Fehr, What measurement geometry fits my application 45/0 or d/8°, https://www.byk.com/fileadmin/ byk/ support/instruments/technical information/.pdf, accessed online Jun. 2020.
 10. س.ح. امیر شاهی، ف. آگهیان، فیزیک رنگ محاسباتی، انتشارات ارکان دانش، اصفهان، پاییز 1386، 25-22.
 11. S. G. Kandi, The effect of spectrophotometer geometry on the measured colors for textile Samples with different textures. J. Eng. Fiber Faber. 6(2011), 70-78.
 12. CIE Technical Report, Colorimetry 015, 4th Ed. Central Bureau of the CIE, Vienna, 2018.
 13. Standard practice for obtaining spectrometric data for object-color evaluation, Annual Book of ASTM Standard, ASTM standard, 06.01, E1164-09, 2009.
 14. M. Nofi, Understanding color measurement geometry, https://www.pcimag.com/articles/102356, accessed online Aug. 2016.
 15. F. Mirjalili, S. Moradian, F. Ameri, A new approach to investigate relationships between certain instrumentally measured appearance parameters and their visually perceived equivalents in the automotive industry. J. Coat. Technol. Res. 11(2014), 341-350.
 16. G. K. Boeckler, Measuring gloss and reflection properties of surfaces. Metal Finish. 93(1995), 28-31.
 17. ف. عامری، ن. خلیلی، تاثیر شرایط نوردهی در ارزیابی برخی ویژگی‌‌های هندسی پوشرنگ‌های خودرویی. نشریه علمی علوم و فناوری رنگ. (1392)7، 323-330.
 18. Standard test method for specular gloss, Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06.01, E523-14(2018).
 19. م. صفی، ن خلیلی، ا. م. اعرابی، اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار. نشریه علمی علوم و فناوری رنگ. (1390)5، 261ـ253.
 20. Standard practice for calculating yellowness and whiteness indices from instrumentally measured color coordinates. Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06.01, E313-15e1.
 21. Y. Hosoya, T. Shiraishi, M. Oshiro, S. Ando S. M. Miyazaki, J. M. Powers. Effects of specular component on color differences of different filler type resin composites after aging. Dent. 37(2009), 585-590.
 22.  onica Minolta, Specular-component-included-sci-vs-specular-component- excluded-sce, https://sensing. Konicaminolta. us/blog/pdfs, accessed online Jun. 2020.
 23. X rite-Pantone, A guide to understanding color communication,  https://www.xrite.com/-/media/xrite/files /whitepaper_pdfs, accessed online Jun. 2020.
 24. ف. طاهری، م. صفی، ر. جعفری، تعیین حد رواداری در نمونه‌های سفید فلورسنتی بر پایه فرمول‌های اختلاف رنگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کار قزوین، آذر 1398.