کلیدواژه‌ها = 2
استفاده از خصلت فلوئورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-52

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مرتضی رضاپور؛ مصطفی حسنی سعدی


سنتز رنگینه‌های دندانه‌ای آزو با استفاده از بستر نانوسیلیکا کرومیک اسید

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 29-34

احمد اکبری؛ عبدالحمید بامنیری؛ عباس شایانفر