سنتز رنگینه‌های دندانه‌ای آزو با استفاده از بستر نانوسیلیکا کرومیک اسید

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان

چکیده

تحقیق حاضر یک روش سریع و جدید برای سنتز دو رنگینه دندانه‌ای مونو آزو را توضیح می‌دهد. در این روش نمک دی‌آزونیوم (ArN2+ -CrO3-SiO2) از آسیاب نمودن و مخلوط کردن 2- آمینو بنزوئیک اسید به عنوان ترکیب دی‌آزو با سدیم نیتریت، سیلیکا ژل مرطوب و نانوسیلیکا کرومیک اسید بدون استفاده از حلال در دمای اتاق تهیه شد. نمک دی‌آزونیوم حاصل در حالت خشک در دمای اتاق پایدار است. رنگینه‌های مونو آزو از جفت شدن نمک حاصل با 1 و 2- نفتوکسید به عنوان ترکیبات جفت شونده به تفکیک با بازده خوب تا عالی تهیه شدند. از روش‌های دستگاهی از قبیل FT-IR، 13CNMR و 1HNMR برای شناسایی دو رنگینه به دست آمده استفاده شد. رنگینه‌های سنتز شده برای رنگرزی الیاف پشمی به روش دندانه دادن پس از رنگرزی با دی‌کرومات پتاسیم مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات رنگی و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های رنگرزی شده و دندانه داده شده دارای شیدهای رنگی تقریباً یکسان بوده و ثبات شستشویی آنها در محدوده 3 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Monoazo Mordant Dyes by Nanosilica Chromic Acid

نویسندگان [English]

  • A. Akbari 1
  • A. Bamoniri 2
  • A. Shayanfar 1
1 Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan
2 Faculty of Chemistry, University of Kashan
چکیده [English]

The present study describes a rapid and novel method for the synthesis of two monoazo mordant dyes. In this method, diazonium salt (ArN2+ -CrO3-SiO2) was prepared via grinding of 2-amino benzoic acid as diazo component, NaNO2, wet SiO2 and nano silica chromic acid without solvent at room temperature. The obtained diazonium salt was sufficiently stable to be kept at room temperature in the dry state. Azo dyes were prepared by coupling of (ArN2+ -CrO3-SiO2) with 1 and 2-naphthoxide as coupling components, in good to excellent yields. The analytical methods such as FT-IR, 13CNMR and 1HNMR were used for identification of two synthesized dyes. Synthesized monoazo mordant dyes were applied to dyeing wool in after chrome method. The chromaticity co-ordinations and wash fastness of samples were measured. The results showed that the hues of both dyed and mordanted samples are the same and their wash fastnesses are 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azo dye
  • Nanosilica chromic acid
  • 1-Naphthol
  • 2-Naphthol
  • dyeing
  • Mordant dye