نویسنده = بابک نوروزی
ارزیابی سازوکار رنگ‌زدایی پساب رنگی دوجزئی طی فرآیند تصفیه در پیل سوختی میکروبی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-159

محمد کنف چیان؛ بابک نوروزی؛ مجتبی اکبری دوگلسر


جذب ماده رنگزای اسید قرمز 18 با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با ماده فعال سطحی هیامین

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-37

محمد آبراری؛ آرش تحویلی؛ کامران محفوظی؛ بابک نوروزی


ازناسیون فوتوکاتالیزوری رنگزاهای آزوی راکتیو با استفاده از فوتوکاتالیزور اکسید روی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-25

مرضیه بشیری؛ بابک نوروزی؛ نیازمحمد محمودی؛ علی رضا تهرانی بقا