ازناسیون فوتوکاتالیزوری رنگزاهای آزوی راکتیو با استفاده از فوتوکاتالیزور اکسید روی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، ازناسیون فوتوکاتالیزوری دو ماده رنگزای آزوی راکتیو Reactive Red 2 (RR2) و Reactive Red 120 (RR120) در محلول آبی تحت اثر پرتو فرابنفش با استفاده از اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیزور مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر میزان رنگبری مثل مقدار فوتوکاتالیزور، pH اولیه محلول، غلظت اولیه رنگزا و همچنین اثر نمک‌ها بررسی شد. اسپکتروفوتومتری UV/vis جهت تعیین میزان رنگبری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، مناسب‌ترین رنگبری را در pH برابر 3 و مقدار اکسید روی برابر mmol/l 15 نشان داد. محلول‌های رنگزا با غلظت اولیه کمتر مقادیر رنگبری بیشتری را نشان داد. نمک سدیم سولفات تأثیر چشمگیری بر فرآیند رنگبری نداشت اما نمک‌های سدیم بی‌کربنات و سدیم کربنات مدت زمان رنگبری را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان داد که فرآیند ازناسیون فوتوکاتالیزوری برای رنگبری کامل رنگزاهای راکتیو فرآیند مؤثر و کارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photocatalytic Ozonation of Reactive Azo Dyes Using Zinc Oxide Photocatalyst

نویسندگان [English]

  • M. Bashiri 1
  • B. Noroozi 1
  • N.M. Mahmoodi 2
  • A.R. Tehrani-Bagha 3
1 Textile Engineering Department, University of Guilan
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the photocatalytic ozonation of Reactive Red 2 (RR2) and Reactive Red 120 (RR120) in aqueous solutions under UV irradiation was investigated using ZnO as a photocatalyst. The effect of operating parameters such as catalyst dosage, pH, initial dye concentration and salt on the decolorization was studied. UV/vis spectrophotometric was used to assess dye decolorization. The results showed that the best pH value and ZnO dosage were 3 and 15 mmol/l, respectively. The dye decolorization enhanced with decreasing initial dye concentration. Sodium sulfate had no significant effect on dye decolorization process but sodium bicarbonate and sodium carbonate increased decolorization time. The results shown that the photocatalytic ozonation process was an effective method to degrade reactive dyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photocatalytic ozonation
  • reactive dye
  • UV Irradiation
  • photocatalyst
  • Dye removal