نویسنده = عنایت اله مرادی روفچاهی
بررسی طیف‌سنجی واکنش جفت‌شدن آزویی 4- آمینوکومارین با نمک‌های آریل دی‌آزونیم کلرید: تشکیل انحصاری محصولات هیدرازون

دوره 16، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 359-372

عنایت اله مرادی روفچاهی؛ عاطفه قلی زاده اشکلک؛ عالیه کمالی پور شیراز؛ سهراب قربانی واجارگاهی


سنتز، بررسی خواص طیف‌سنجی و محاسبات نظریه تابع چگالی تعدادی از رنگزاهای آزوی جدید بر پایه 5-کلرو-8-هیدروکسی کینولین

دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 329-342

فاطمه عاشوری میرصادقی؛ عنایت اله مرادی روفچاهی؛ سعید ضرابی