دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، مرداد 1399 
بهینه‌سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی

صفحه 83-96

حبیب الله بهمن؛ کمال الدین قرنجیگ؛ شهره روحانی؛ آرش تحویلی؛ مژگان حسین‌نژاد؛ هومن ایمانی؛ علیرضا محمودی نهاوندی


بررسی عملکرد و سازوکار آغازگر نوری سه جزیی برپایه سافرانین

صفحه 153-161

عاطفه نژادابراهیم؛ مرتضی ابراهیمی؛ زویر آلوناس؛ سلین کوتسه- برگن؛ کریستین لی