حذف و اندازه‌گیری رنگ بروموکروزول بنفش در نمونه‌های آبی توسط روش استخراج فاز جامد پخشی با نانولوله‌کربنی مغناطیسی اصلاح شده توسط بتاسیکلودکسترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین –پیشوا

2 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین –پیشوا

چکیده

این مطالعه به بررسی پیش تغلیظ، تعیین و حذف مقادیر اندک پساب‌های رنگی از رنگ بروموکروزول بنفش در نمونه‌های گوناگون آبی پرداخته است. در این تحقیق روش جدیدی از استخراج فاز جامد در نمونه‌های آبی بوسیله نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین انجام شده است. روش ارائه شده ارزان، آسان و سریع می‌باشد و با بسیاری از روش‌های دستگاهی موجود نیز مطابقت دارد. مشخصه‌های استخراج بروموکروزول بنفش از نمونه آبی شامل اثر حلال آلی واجذب کننده، pH بهینه (9=pH)، زمان استخراج، سرعت هم‌زدن، حجم فاز دهنده مورد مطالعه قرار گرفته است. روش ذکر شده از مزایای بسیاری مانند؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلال‌های آلی، حذف اثر آزمایشات قبلی، حد تشخیص پایین و عامل تغلیظ بالا برخوردارمی‌باشد. عامل تغلیظ 14.3 واحد تشخیص برای رنگ بروموکروزول بنفش به ترتیب  µg/l4.8 به دست آمده است. دامنه خطی روش بین mg/l 20-0.1 و انحراف استاندارد نسبی برای بروموکروزول بنفش 4.65 درصد به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal and measurement of bromocresol purple dye in aqueous samples by β-cyclodextrin-modified magnetic carbon nanotube with dispersive solid-phase extraction technique

نویسندگان [English]

 • ali moghimi 1
 • Milad Abniki 2
1 Department of Chemistry, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Chemistry, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

This study investigated the pre-concentration, determination and removal of small amounts of colored effluents from bromocresol purple dye in various aqueous samples. In this research, a new method of solid phase extraction in aqueous samples has been performed by magnetic carbon nanotubes modified with β-cyclodextrin. The proposed method is cheap, easy and fast and is compatible with many existing device methods. Parameters of extraction of bromocresol purple from an aqueous sample including the effect of organic and desorbent solvent, optimum pH (pH = 9), extraction time, stirring speed, volume of phase giver were studied. The mentioned technique has many advantages such as; It has a short extraction time, low consumption of organic solvents, elimination of the effect of previous tests, low detection limit and high concentration factor. Concentration factor of 14.3 and detection limit for bromocresol purple dye was 4.8 μg / L, respectively. The linear range of method between 0.1-20 mg / L and the relative standard deviation for bromocresol purple was 4.65%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bromocresol purple
 • Solid-phase extraction
 • β-cyclodextrin
 • UV-Vis spectrophotometry
 • Colored effluent
 1. Cheikh S’Id, A. Kheribech, M. Degué, Z. Hatim, R. Chourak, C. M’Bareck. Removal of Methylene Blue from water by polyacrylonitrile co sodium methallylsulfonate Copolymer (AN69) and Polysulfone (PSf) Synthetic membranes. Prog. Color Colorants Coat. 14(2021), 89-100.
 2. Abniki, Z. Azizi, H. A. Panahi, Design of 3‐aminophenol‐grafted polymer‐modified zinc sulphide nanoparticles as drug delivery system," IET nanobiotechnology, 15(2021), 664-673.
 3. Moghimi, Detection of trace amounts of Pb (II) by schiff base-chitosan-grafted multiwalled carbon nanotubes. Russ J Phys Chem A. 87(2013), 1203-1209.
 4. Eyvazi, M. Shabani, A. Moghimi, The modification of carboxylated multi-walled carbon nanotube using titanium dioxide for surface adsorption of indigo carmine dye from aqueous environment (Thermodynamics and Kinetics Study). J. Color Sci. Tech. 15(2021), 13- 28.
 5. Dehno Khalaji. Removal of methyl green dye using nickel oxide nanoparticles. J. Color Sci. Tech. 15(2021), 71- 77.
 6. karimi, A. Allahverdi, F. Oshani. Investigation on the Removal of dyes from wastewater using alumina composite nano adsorbent. J. Stud. Color World. 10(2020), 41-59.
 7. Abniki, A. Moghimi, F. Azizinejad, Synthesis of calcium‐layered double hydroxide based nanohybrid for controlled release of an anti‐inflammatory drug. J. Chin. Chem. Soc. (Taipei, Taiwan). 68(2021), 343-352.
 8. Abniki, A. Moghimi, F. Azizinejad, Fabrication of bionanocomposite based on LDH using biopolymer of gum arabic and chitosan-coating for sustained drug-release. J. Serb Chem. Soc. 85(2020), 1223-1235.
 9. Moghimi, M. Abniki, The dispersive solid-phase extraction of fluoxetine drug from biological samples by the amine-functionalized carbon nanotubes with hplc method. Chem. Methodol. 5(2021), 250-258.
 10. Bazli, S. Eskandarinezhad, N. Kakur, V. Ramachandran, A. Bacigalupe, M. Mansilla, M. Escobar. Electrical properties of polymer blend composites based on silicone rubber/EPDM/ clay for high voltage insulators. J. Compos. Compd. 3(2021), 18-24.
 11. Eskandarinezhad, R. Khosravi, M. Amarzadeh, P. Mondal, C. Magalhães Filho Fernando Jorge, Application of different Nanocatalysts in industrial effluent treatment: A review. J. Compos. Compd. 3(2021), 43-56.
 12. Hone, M. Whitney, C. Piskoti, A. Zettl, Thermal conductivity of single-walled carbon nanotubes. Phys. Rev. B. 59(1999), R2514.
 13. M. Mahmoodi, J. Abdi, Surface modified cobalt ferrite nanoparticles with cationic surfactant: synthesis, multicomponent dye removal modeling and selectivity analysis. Prog. Color, Colorants Coat. 12(2019), 163-177.
 14. Zamani, A. Zareein, L. Bazli, R. NasrAzadani, B. P. Mahammod, S. Nasibi, et al., Nanodiamond-containing composites for tissue scaffolds and surgical implants: A review. J. Compos. Compd. 2(2020), 215-227.
 15. Moghimi, Separation and extraction of Co (II) using magnetic chitosan nanoparticles grafted with β-cyclodextrin and determination by FAAS. Russ J. Phys. Chem. A. 88(2014), 2157-2164.
 16. Wang, P. R. Chang, P. Zheng, X. Ma, Carbon nanotube–cyclodextrin adducts for electrochemical recognition of tartaric acid. Diamond Relat Mater, 55(2015), 117-122.
 17. Cheng, P. R. Chang, P. Zheng, X. Ma, Characterization of magnetic carbon nanotube–cyclodextrin composite and its adsorption of dye. Ind Eng. Chem. Res. 53(2014), 1415-1421.
 18. Moghimi, M. Yari, Review of procedures involving separation and Solid Phase Extraction for the determination of cadmium using spectrometric techniques. J. Chem. Rev. 1(2019), 1-18.
 19. ع. مقیمی، ش. دنیاگرواجد، ف. عزیزی‌نژادد.استخراج فاز جامد مقادیر ناچیزسیپروفلوکساسین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه‌گیری آن با طیف‌سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونه‌ای بیولوژیکی. شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی. (1397)8، 48-39.
 20. ع. مقیمی، م. آبنیکی، استخراج فاز- جامد پخشی برای پیش تغلیظ پساب رنگی در نمونه‌‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان. شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی. (1398)9، 68-60.
 21. Moghimi, M. Abniki, Preconcentration and separation of ultra-trace Cu (II) with disks of octadecyl silica membrane modified Nano-Fe3O4-Encapsulated-Dioctyl phthalate and linked-diethylenetriamine. Adv. J. Chem. Sect. A. 4(2021), 78-86.
 22. Wolska, M. Kujawska, P. Cyganowski, Selective sorption of diethyl phthalate on pH-responsive, molecularly imprinted polymeric adsorbents. Sep Sci. Technol. 55(2020), 2137-2148
 23. Fahimirad, A. Asghari, The simple design of a new recyclable magnetic carbon graphite adsorbent based on 2-amino-5-mercapto-1, 3, 4-thiadiazole for the fast extraction of two anti-depressant drugs. New J Chem. 44(2020), 9912-9920.
 24. . ر. خراسانی, ک. دیندارلو, ا. رحمانیان, ب. گودرزی, م. حیدری, کاربرد استخراج فاز جامد پخشی به کمک حلال کوپل‌شده با دستگاه جذب اتمی جهت پیش‌تغلیظ و تعیین مقادیر اندک یونهای سرب (II) در نمونه‌های آب آشامیدنی شهر بندرعباس. شیمى کاربردى, 12(2017), 171-186
 25. Mohammadi, A. M. H. Shabani, S. Dadfarnia, M. Ansari, A. A. Asgharinezhad. Dispersive solid‐phase extraction of buprenorphine from biological fluids using metal‐organic frameworks and its determination by ultra‐performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 43(2020), 3045-3052.
 26. ع. مقیمی، استخراج فاز جامد برای اندازه گیری مقادیر ناچیز کادمیوم (II) در پساب‌های صنعتی توسط عامل‌دار شدن نانو گرافن اکساید 2-آمینو پیریدین با طیف سنجی جذب اتمی شعله‌ای.شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی. 6، 35-43.
 27. J. Hutchinson, A. A. Schilt, Investigation of the adsorption of ferroin-type ligands and metal chelates on activated carbons for applications in reagent purification and trace metal enrichment and determination. Analytica chimica acta, 154(1983), 159-171.
 28. Pourshamsi, F. Amri, M. Abniki, A comprehensive review on application of the syringe in liquid- and solid-phase microextraction methods. J. Iranian Chem. Soc. (2020), 245-264.
 29. Moghimi, S. Yousefi Siahkalrodi, Extraction and determination of Pb (II) by organic functionalisation of graphenes adsorbed on surfactant coated C18 in Environmental Sample. J. Chem. Health Risks, 3(2013), 1-12.
 30. Kurzweilová, K. Sigler, Fluorescent staining with bromocresol purple: a rapid method for determining yeast cell dead count developed as an assay of killer toxin activity. Yeast. 9(1993), 1207-1211.
 31. Lee, Y. Lee, A differential medium for lactic acid‐producing bacteria in a mixed culture. Lett. Appl. Microbiol. 46(2008), 676-681.
 32. Tavakkoli, A. Ghaemi, M. Mostofizadeh, Synthesis and evaluation catalytic efficiency of perovskite-type oxide nanopowders in removal of bromocresol purple from aqueous solution. Int. J. Sci. Res. Knowledge. 2(2014), 340.
 33. El-Dars, H. M. Ibrahim, H. Farag, M. Z. Abdelwahhab, M. Shalabi, Using bentonite carbon composite material for adsorption of bromocresol purple and methylene blue, Int. J. Sci. Eng. Res. 6(2015), 188-187.
 34. Abdolmohammad-Zadeh, Z. Talleb, Magnetic solid phase extraction of gemfibrozil from human serum and pharmaceutical wastewater samples utilizing a β-cyclodextrin grafted graphene oxide-magnetite nano-hybrid, Talanta, 134(2015), 387-393.
 35. Safa, Y. Alinezhad, Ternary nanocomposite of SiO2/Fe3O4/ Multi-Walled Carbon Nanotubes for Efficient Adsorption of Malachite Green: Response Surface Modeling, Equilibrium Isotherms and Kinetics. Silicon. (2019), 1-19.
 36. Goyanes, G. Rubiolo, A. Salazar, A. Jimeno, M. Corcuera, I. Mondragon, Carboxylation treatment of multiwalled carbon nanotubes monitored by infrared and ultraviolet spectroscopies and scanning probe microscopy. Diamond Relat Mater, 16(2007), 412-417.
 37. Ai, C. Zhang, F. Liao, Y. Wang, M. Li, L. Meng, et al., Removal of methylene blue from aqueous solution with magnetite loaded multi-wall carbon nanotube: kinetic, isotherm and mechanism analysis. J. Hazard Mater. 198(2011), 282-290.
 38. Azarakhshi, M. Khaleghian, Sh. Shahsavari, Theoretical Study of the Dynamic and Electronic Behavior of SingleWall Carbon Nanotubes for Removal of 4-(Phenyldiazenyl) Aniline Dye from Aqueous Mediums. J. Color Sci. Tech. 13(2019), 223-240.
 39. Roik, L. Belyakova, IR Spectroscopy, X Ray diffraction and thermal analysis studies of solid b cyclodextrin-para aminobenzoic acid” inclusion complex. Фізика і хімія твердого тіла. (2011), 168-173.
 40. Cao, H. Dong, C. M. Li, L. A. Lucia, The enhanced mechanical properties of a covalently bound chitosan‐multiwalled carbon nanotube nanocomposite. J. Appl. Polym. Sci. 113(2009), 466-472.
 41. K. Banjare, K. Behera, R. K. Banjare, S. Pandey, K. K. Ghosh, Inclusion complexation of imidazolium-based ionic liquid and β-cyclodextrin: A detailed spectroscopic investigation. J. Mol. Liq. 302(2020), 112530.
 42. Yazdanpanah, S. Nojavan, Micro-solid phase extraction of some polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental water samples using magnetic β-cyclodextrin-carbon nano-tube composite as a sorbent. J. Chromatogr. A. 1585(2019), 34-45.
 43. Pooresmaeil, H. Namazi, β-Cyclodextrin grafted magnetic graphene oxide applicable as cancer drug delivery agent: synthesis and characterization. Mater. Chem. Phys. 218(2018), 62-69.
 44. Liu, D. Xu, C. Liao, Y. Fang, B. Guo, Development of a promising drug delivery for formononetin: Cyclodextrin-modified single-walled carbon nanotubes. J. Drug Delivery Sci. Technol. 43(2018), 461-468.
 45. Samadi, R. Ahmadi, S. M. Hosseini, Influence of TiO2-Fe3O4-MWCNT hybrid nanotubes on piezoelectric and electromagnetic wave absorption properties of electrospun PVDF nanocomposites. Org. Electron. 75(2019), 105405
 46. Sang, L. Tang, W. T. Hao, P. Cui, Antibacterial activity of water soluble b-cyclodextrin modified graphene oxide materials. Current Topics in Nutraceutical Res. 17(2019), 78-84.
 47. R. Kiasat, S. Nazari, Magnetic nanoparticles grafted with β-cyclodextrin–polyurethane polymer as a novel nanomagnetic polymer brush catalyst for nucleophilic substitution reactions of benzyl halides in water. J. Mol. Catal A. 365(2012), 80-86.
 48. Wang, L. Liu, X. Jiang, J. Yu, X. Chen, X. Chen, Adsorbent for p-phenylenediamine adsorption and removal based on graphene oxide functionalized with magnetic cyclodextrin. Appl. Surf. Sci. 329(2015), 197-205.
 49. Y. Ozmen, M. Yilmaz, Use of β-cyclodextrin and starch based polymers for sorption of Congo red from aqueous solutions. J. Hazard Mater. 148(2007), 303-310.
 50. R. A. Adepoju, M. B. Ibrahim, Kinetics and thermodymics studies for the removal of bromocresol purple using raw bentonite clay and activated carbon from Vachellia nilotica pod as adsorbents. Bayero J. Pure Appl. Sci. 11(2018), 7-26.
 51.