جداسازی اجزای فاکتور تشعشعات کلی مواد رنگزای فلورسنت

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

اجسام فلورسنت پرتوهای فرابنفش یا مرئی تابیده شده در طول موج‌های کوتاه را جذب کرده و در طول موج‌های بلندتر انتشار می‌دهند. منحنی پرتوهای طیفی مواد فلورسنت شامل دو جزء انعکاس واقعی و فلورسنت است. مدل رنگی کیوبلکا- مانک معمول که انعکاس یک نمونه نیمه‌شفاف را تشریح می‌کند از فلورسنس صرف‌نظر کرده، از این‌رو باید بخش انعکاسی حقیقی منحنی پرتوهای طیفی مواد فلورسنت از بخش انتشار فلورسنتی جدا شود. استفاده از فیلتر برای کاهش فلورسنس، استفاده از طیف‌سنج در دو حالت چندرنگ- تک رنگ (و برعکس) و روش محاسباتی حذف و یا تضعیف فلورسنس از جمله روش‌هایی است که برای این منظور وجود دارند. در تحقیق حاضر برای جداسازی انعکاس واقعی از صدور فلورسنس، مقدار فاکتور تشعشعات کلی طیفی مواد رنگزای فلورسنت در سراسر طیف مرئی ‌با مقدار انعکاس زمینه رنگ نشده مقایسه شد و محدوده تحریک، هم‌پوشانی و صدور رنگزای فلورسنت تعیین شد. با در نظر گرفتن نظریه کیوبلکا- مانک برای بخش انعکاس واقعی، به راحتی فاکتور تشعشعات طیفی به دو قسمت انعکاس واقعی و فلورسنس تفکیک می‌شود. این روش بسیار ساده بوده و به تجهیزات خاصی نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of the Total Radiance Factor of Fluorescent Dyes

نویسندگان [English]

  • F. Khakzar Bafrooei 1
  • H. Khalili 2
  • M. Safi 3
1 Faculty of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
3 Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

Ultraviolet and visible radiations are absorbed by fluorescent materials at short wavelengths and re-emitted at longer wavelengths. Spectral curve of fluorescent material consists of true and fluorescent reflection. The common Kubelka-Munk color model describes the reflectance of a translucent sample without considering fluorescence component; so, true spectral reflection of fluorescent materials should be separated from fluorescence emission. To this aim, there are some methods such as filter application to reduce fluorescence component, polychromatic and monochromatic spectrophotometers and computational methods to eliminate or decrease the fluorescence effect. At present study, to separate the true reflectance component from the fluorescence emission, the total spectral radiance factor of the fluorescent dyes was compared with the reflectance of the substrate through all visible wavelengths and exciting, crossover and emission region were determined. Accordingly, the total radiance factor curve can be separated into two parts of true and fluorescence reflection with considering of the Kubelka–Munk theory for the true reflectance part, simply and without any especial equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluorescence
  • Total radiance factor
  • True reflection
  • Fluorescent reflection
  • Kubelka–Munk