تخمین طول عمر فرش‌های پشمی با رویکرد تغییرات ظاهر و رنگ

نویسندگان

1 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و هنر یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارائه رابطه‌ای برای تخمین طول عمر مفید فرش‌های پشمی با تمرکز بر تغییرات ظاهر و رنگ به روش آماری می‌باشد. چهار شاخص درصد افت ضخامت (TL)، میزان اختلاف رنگ نخ‌های پرز (ΔE)، تغییر مشخصات هندسی ساق پرزها (TS) و تغییر یکنواختی بافت سطحی نوک ساق پرزها (ET) از گروه خواص عملکردی مرتبط با دوام ظاهر و رنگ فرش‌ها مدّنظر قرار گرفته شدند. 18 نمونه فرش دستباف با گره متقارن (ترکی) با مشخصات ساختمانی متفاوت تولید شد. نمونه فرش‌ها با استفاده از دستگاه هگزاپاد تحت 4000، 8000 و 12000 دور چرخش، فرسایش داده شدند. مقادیر چهار گروه خواص فوق برای تمام نمونه‌ها در حالت فرش نو و پس از سه مرحله فرسایش به روش استاندارد و البته دو خواص TSوET با استفاده از روش پردازش تصویر اندازه‌گیری شدند. در ابتدا با استفاده از آزمون چندمتغیره، متغیرهای مؤثر انتخاب شده و سپس با آنالیز واریانس چندمتغیره معنی‌داری مدل‌های حاصل ارزیابی شد. معادلات بهینه برای هر گروه خواص با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه چندمتغیره تعیین شد. مدل معکوس مربوط به عامل شدت فرسایش به‌عنوان رابطه مناسب برای تخمین طول عمر فرش‌ها، راستی‌آزمایی و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of the Lifetime of Woolen Carpets Based on Changes in Appearance and Color

نویسندگان [English]

  • S. M. Tabatabaei Hanzaei 1
  • M. Ghane 2
  • H. Hassani 2
  • A. Zeynal Hamadani 3
1 Art & Architecture Department, University of Science and Art Yazd
2 Textile Engineering Department, Isfahan University of Technology
3 Industrial Engineering Department, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The main purpose of this study is to achieve a formula to estimate the lifetime of hand-knotted woolen carpets based on changes in the appearance and color of carpet using statistical techniques. Thickness loss of surface pile yarns (TL), color difference index of pile yarns (E), tuft size index (TS) and evenness of texture index (ET) were considered as representative of the appearance characteristics. Eighteen hand-knotted woolen carpet samples (symmetric knot) with different structural specifications were produced. The carpet samples were subjected to 4000, 8000 and 12000 drum revolutions using a Hexapod tumbler tester and functional properties of samples were investigated in original and worn out carpet samples with standard methods and image processing technique. At first the effective variables selected by using multivariate test, and then multivariate analysis of variance was used for evaluating the significance of obtained models. Optimal separate equations of the functional properties on hand-knotted carpets were determined through multivariate multiple regression method. Reverse model of wear factor can be considered as a proper equation to predict the lifetime of carpets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand-knotted woolen carpet
  • Lifetime
  • Appearance and color durability
  • image processing
  • Multivariate multiple regression