بررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل‌گری عوامل منتخب جمعیت شناختی) مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)

نویسندگان

دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان

چکیده

محصولات علاوه بر کیفیت مطلوب نیازمند ظاهری مقبول نیز هستند. با توجه به کیفیت بیانی بسیار زیاد رنگ در محصولات، شناخت و درک استفاده از این عامل چشمی، مرحله مهمی در طراحی محصولات محسوب می‌شود. در صنعت کفش ورزشی که با رقابت فزاینده داخلی و جهانی روبرو است، موفقیت طراحی کفش به عنوان یک مرحله مهم به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها عامل رنگ می‌باشد. رنگ‌های ترجیحی برای این محصول در بین مشتریان مختلف یکسان نمی‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با توجه به نقش تعدیل‌گری عوامل منتخب جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) می‌باشد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهشی از نوع توصیفی - پیمایشی انجام شده است. داده‌ها از طریق اسلایدهای طراحی شده از 400 نفر در سنین، جنسیت و تحصیلات مختلف در غرب شهر تهران جمع‌آوری شد. مدل مفهومی شامل سه متغیر و چهار فرضیه می‌باشد. برای آزمون فرضیات از آزمون کای دو و رگرسیون و همچنین نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد که سن، جنسیت و تحصیلات رابطه میان ترجیحات رنگ و ترجیح محصول را تعدیل می‌کند و ترجیحات رنگ بر ترجیح محصول تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Color Preferences on Product Preferences with the Moderating Role Demographic Factors) Case Study: Sport Shoe Buyers)

نویسندگان [English]

  • A. Zarei
  • M. Maleki minbashi
  • T. Rahmani
Faculty of Economic, Semnan University
چکیده [English]

Products need to have high quality as well as acceptable appearance. Due to the extremely high expressive quality of the colors in the products, knowledge and understanding of the visual element is considered very difficult and yet critical step in the product design. The systematic design of sports shoes is the first step to success in global industry competition and the color element in shoes is considered a critical role in design and customers attraction, and the preferenced colors for this product in various segments of society should be identified. Given the importance of this issue, this paper investigates the effect of color preferences on product preferences with the moderating role of age, gender and education. The research methodology is of descriptive_survey type and data were collected from 400-person with different ages, gender and education in Tehran city. The conceptual model consists of three main variables. To test the hypotheses, the chi-square test, Friedman and regression were used. Results showed that age, gender and education have moderating impact on the relationship between color preferences and product preferences. Color preferences are also significantly related to product preference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color preferences
  • Product preferences
  • Moderating role age
  • Gender
  • Education