بهینه‌سازی فرآیند استخراج فراصوت رنگزای طبیعی میوه ولیک

نویسندگان

1 دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این مطالعه، مواد رنگزای طبیعی میوه سیاه ولیک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج شد. تاثیر عوامل موثر بر استخراج نظیر نوع حلال، زمان، دما، pH و غلظت ماده خام رنگزا بر بازده استخراج به روش یک فاکتوره بهینه‌سازی شد و شرایط بهینه با مقدار رنگزا 10گرم بر لیتر، نسبت حلال اتانل:آب 1:4، دمایC 50، زمان 30 دقیقه و 4 pH به دست آمد. همچنین، مقایسه نتایج استخراج به روش متداول و فراصوت نشان داد که با استفاده از روش فراصوت، زمان و دمای فرآیند استخراج کاهش یافته و مقدار رنگزای استخراج شده افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction Process of Hawthorn Fruit Natural Dye

نویسندگان [English]

  • S. Eshaghloo Galougahi 1
  • S. Safapour 1
  • M. Sadeghi-Kiakhani 2
  • S. H. Seyed-Saadati 1
1 Carpet Faculty, Tabriz Islamic Art University
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, natural colorants of hawthorn fruit, Crataegus elbursensis were extracted using ultrasonic energy. The effect of extraction variables such as solvent type, time, temperature, pH, and crude dye concentration was optimized through one-factor at a time method. Optimum extraction conditions of dye concentration 10 g/L, ethanol/water ratio of 4/1 V/V, temperature 50 ˚C, time 30 minutes, and pH 4 were obtained. Moreover, comparison of extraction data obtained by two conventional and ultrasonic extraction methods demonstrated that using ultrasound, extraction time and temperature were reduced and the amount of natural dye extracted was enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraction
  • Natural Dye
  • Hawthorn
  • Crataegus elbursensis fruit
  • ultrasonic
  • Spectral characteristics