اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص رنگی و ثباتی منسوجات چاپ شده پنبه/ پلی‌استری

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

2 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه استفاده از مواد کمکی جهت بهبود شرایط رنگرزی و چاپ بسیار اهمیت دارد. در تحقیق حاضر پارچه پنبه/ پلی‌استر ابتدا با بتا سیکلو دکسترین پد شده و پس از چاپ با رنگزاهای دیسپرس-راکتیو نهایتا با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای بهبود خواص خودتمیزشوندگی عمل گردیده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص منسوج چاپ شده بوده و همچنین در این راستا، تصاویر سطحی حاصل از میکروسکوپ الکترونی، خواص خود تمیزشوندگی و ضدمیکروبی کالا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت بتاسیکلودکسترین قدرت رنگی (K/s) نمونه‌ها کم شده و علاوه براین، زمان جذب آب کاهش یافته و در مساحت پخش آب و قدرت نگهداری آب محتوی درکالا افزایش مشاهده شده است. همچنین آزمون ارزیابی خواص ضدمیکروبی نمونه‌ها حاکی از اثر محدود بتاسیکلودکسترین در بهبود فعالیت ضدمیکروبی کالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of β-Cyclodextrin on Color Values and Fastness Properties of Printed Cotton/Polyester Fabrics

نویسندگان [English]

  • F. Sahraei Ardakani 1
  • H. Bahari Moghaddam 1
  • Mohammad Khajeh Mehrizi 1
  • S.M. Bidoki 2
1 Textile Engineering Department, Yazd University
2 Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

Nowadays, auxiliaries are playing a very important role in improving textile dyeing and printing conditions. In the present study, cotton/polyester fabric was padded with beta-cyclodetrin (β-CD) and after printing with disperse-reactive dyes, samples were treated with TiO2 nanoparticle to improve their self-cleaning properties. The effect of β-CD on properties of printed fabric and scanning electron microscope surface image, their self-cleaning and antimicrobial properties were studied. According to the results, increasing concentration of β-CD could reduce color strength (K/S) of the samples and their water absorption time whilst water spreading area and value of the retained water were increased. β-CD showed a very limited effect on improving antimicrobial activity of goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta-cyclodextrin
  • Printing
  • Nanotitanium dioxide
  • Cotton/polyester fabric
  • Color and fastness properties