سنتز و شناسایی یک عامل شفاف‌کننده بر پایه سوربیتول و بررسی اثر آن بر خواص نوری پلی‌پروپیلن

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

در این پ‍ژوهش به سنتز نوع جدیدی از افزودنی بر پایه سوربیتول که امروزه برای شفاف‌کردن و یا به عنوان عامل هسته‌زا مورد استفاده قرار می‌گیرند پرداخته شده است و اثرات آن بر شفافیت پلی‌پروپیلن به عنوان یکی از مواد پرمصرف در صنایع پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار شیمیایی این افزودنی با استفاده از طیف‌سنجی FT-IR و 1H NMR تایید شد. نتایج به دست آمده از آزمون DSC ماده سنتز شده خواص مناسب آن را به عنوان یک ماده شفاف‌کننده تأیید نمود. آزمون‌های مقادیر مؤلفه‌های محرکه‌های رنگی، انعکاس و عبور نور اندازه‌گیری شد و نتایج نشان‌دهنده بی‌رنگ بودن نمونه بود. همچنین پشت‌پوشی و ماتی نمونه پلیمری با افزودن شفاف‌کننده به ترتیب به میزان 12.5% و 33% کاهش را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of a Sorbitol Based Clarifying Agent and Investigation of Its Effects on the Optical Properties of Polypropylene

نویسندگان [English]

  • B. Shirkavand Hadavand 1
  • F. Nourmohammadian 2
  • A.A. Yousefi 3
1 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
3 Plastic Processing & Engineering Department, Iran Polymer & Petrochemical Institute
چکیده [English]

In this study, synthesis of a sorbitol based additive is reported which nowadays is used as a nucleating agent, also its effects on clarifying of polypropylene as a highly used material in plastic industry are investigated. The chemical structure of the additive was approved using IR and 1H NMR spectroscopy. Moreover, the appropriate performance of the additive as a nucleating agent in crystallization properties of polypropylene was revealed by differential scanning calorimetry (DSC). Measurement of color attributes and spectral reflectance and transmittance of the clarified polypropylene samples showed that all samples were colorless. In addition, characterization of the optical properties of the samples showed a 12.5 % and 33 % decrease in opacity and haze of the clarified samples, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clarifying agent
  • Nucleating agent
  • Crystallization
  • Sorbitol
  • polypropylene