بررسی انحلال و خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌‌کننده زیست‌سازگار توئین

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور محلول‌های آبی توئین 20 و توئین 80 مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل مختلفی مانند زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها بر روی میزان انحلال ماده رنگزا در آب ارزیابی گردیده است. ضمن اینکه سینتیک انحلال ماده رنگزا در دماهای مختلف و با حضور پراکنش‌کننده‌های انتخابی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها میزان انحلال ماده رنگزا در آب افزایش می‌یابد و سینتیک انحلال از یک تابع نمایی پیروی می‌کند. همچنین، انحلال ماده رنگزا در محیط حاوی توئین 80 نسبت به توئین 20 از سرعت بیشتری برخوردار است. عملکرد توئین 20 و توئین 80 در رنگرزی الیاف پلی‌استر با ماده رنگزای دیسپرس بررسی شده و عملکرد آن با خواص رنگرزی کالاهای رنگرزی شده در حضور یک پراکنش‌کننده تجارتی به نام پراکنش‌کننده MF مقایسه گردیده است. نتایج نشان می‌دهند که ویژگی‌های توئین 80 به پراکنش‌کننده MF بسیار نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Dissolution and Dyeing Properties of a Disperse Dye in the Presence of Tween Environmentally Friendly Dispersing Agents

نویسندگان [English]

  • K. Gharanjig 1
  • A. Khosravi 2
  • V. Niknam 2
  • A. Ahmadi 2
  • M. Hossein nezhad 3
1 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of technology
3 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, dissolution of a disperse dye in the presence of Tween 20 and Tween 80 and the effect of various parameters such as time, temperature and concentration of dispersing agents were investigated. In addition, dissolution kinetics of disperse dye in the presence of selected dispersing agents in various temperatures were studied. Results show that dissolution kinetics of the disperse dye follows an exponential equation. The rate of dissolution of disperse dye in the presence of Tween 80 is greater than Tween 20. The performance of Tween 80 and Tween 20 in dyeing of polyester fibers with disperse dye were studied and compared with the performance dispertane MF as a commercial dispersing agent. Results show that the performance of Tween 80 is almost equal to Dispertane MF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmentally friendly dispersing agent
  • Tween
  • Dissolution
  • Kinetics
  • Disperse dye