استفاده از شبکه عصبی در تخمین غلظت رنگزا در محلول‌های دوجزیی با پویشگر

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

روش متداول به منظور تعیین غلظت اجزای محلول مواد رنگزا جذب‌سنجی می‌باشد. اما این روش دارای مشکلات و محدودیت‌هایی می‌باشد. بنابراین استفاده از روش‌های ارزان‌تر و آسان‌تر بسیار مطلوب می‌باشد. این کار تحقیقاتی روش جدیدی را برای اندازه‌گیری غلظت محلول مواد رنگزا به کمک پویشگر بیان می‌نماید. در این روش از شبکه عصبی برای برقراری ارتباط بین پارامترهای رنگی RGB تصویر محلول اسکن شده و غلظت رنگزا استفاده گردید. در ادامه قابلیت پیشگویی روش استفاده از پویشگر با روش معمولی اسپکتروفوتومتری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر قابلیت خوب روش در مقایسه با روش معمولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Concentration Estimation in Bicomponent Solution by Neural Network Based Scanner

نویسندگان [English]

  • M. Mafi
  • A. Shams-Nateri
Department of Textile Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

Spectrophotometeric technique is common method for measuring concentrations in dye mixture solution, but there are several problems and disadvantages in this technique. Therefore, application of inexpensive and uncomplicated methods is desirable. This research explains a new method for dye concentration measurement by a scanner. In this method neural network is used to make relationship between scanner RGB values and dye concentration in mixture. Then, this new method is compared with normal spectrophotometric method. The obtained results indicate that the performance of neural network based scanner method is comparable with normal spectrophotometric method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation
  • Dye concentration
  • Bicomponent solution
  • Spectrophotometeric
  • Neural Network