سنتز نانو کمپلکس‌های فعال بیوشیمیایی از قرمز تولوئیدین و فلز نیکل

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 مرکزتحقیقات نانوتکنولوژی، دانشگاه تهران

3 گروه پژوهشی نانومواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4 گروه شیمی، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در تحقیق ارائه شده، سنتز تعدادی کیلیت‌های فلزی جدید در مقیاس نانو از یک لیگاند آزوی آروماتیک گزارش شده است. قرمز تولوئیدین به وسیله واکنش‌های آزو- کوپلینگ نمک اورتو نیترو- پارا متیل- فنیل دی آزونیوم با ۲- نفتل سنتز شد و سپس کمپلکس‌های فلزی آن با نیکل حجیم و نانو کامپوزیت‌های Ni/SiO2 در pH‌ های مختلف و شرایط بهینه واکنش، تهیه گردید. ساختارهای محصولات به دست آمده با بازده ٨٥-٧٥ درصد از جذب اتمی و داده‌های طیفی UV, IRو NMR به دست آمدند. بر طبق داده‌های XRD کمپلکس‌های قرمز تولوئیدین- نیکل در مقیاس نانو پیکربندی مونوکلینیک دارند و تصاویر SEM نشان داده است که اندازه ذرات کمتر از nm ١٠٠ می‌باشد. همچنین فعالیت‌های ضدباکتریایی و ضدقارچی نانو کمپلکس‌های فلزی به صورت in-vitro بر علیه تعدادی باکتری و قارچ ارزیابی شد. آنها فعالیت‌های بالایی را بر علیه تمامی گونه‌ها نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Biochemically Active Nano Complexes of Toluidine Red and Nickel Metal

نویسندگان [English]

  • R. Amiri 1
  • Z. Fakhroueian 2
  • S. Rasouli 3
  • M. Farhadi 4
1 Chemistry Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Nanotechnology Research Center, Tehran University
3 Department of Nanomaterials & Nanotechnology, Institute for Color Science and Technology
4 Chemistry Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In the present research, the synthesis of some new nano–scale metal chelates of an aromatic azo ligand has been reported. Toluidine red was synthesized by azo-coupling reactions of o-nitro-p-methyl phenyl diazonium salt with 2-naphthol and then its metal complexes were prepared with bulk Ni and Ni/SiO2 nanofine composite on the different pH and with the optimized conditions. The structures of products in overall yields of 75- 85% were deduced from their Atomic absorption and their UV, IR and NMR spectral data. According to XRD data, nano-scaled Toluidine Red-Ni complexes have monoclinic configuration and SEM technique have shown the size of particles are less than 100 nm. Also, nano metal complexes were evaluated in vitro for their antibacterial and antifungal activities against some bacteria and fungi. They have shown high activity against all species of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Toluidine red
  • Metal complexes
  • biochemistry
  • nickel