بررسی تاثیر نوع نانوسیلیس بر خواص رنگرزی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات/سیلیس

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، یا ران

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت‌های پلی‌استر حاوی سه نوع نانوسیلیس به عنوان پرکننده جهت تهیه به روش مذاب به کار رفت. اثر نوع و مقدار پرکننده‌ها بر خصوصیات مختلف نانوکامپوزیت با روش‌های میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ نوری، گرماسنجی روبشی تفاضلی، مقاومت حرارتی، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و ثبات رنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون میکروسکوپ الکترونی به منظور بررسی وجود سیلیس در سطح کامپوزیت‌ها انجام شد که نشان داد زبری سطح بستگی به درجه آبدوستی سیلیس مورد استفاده دارد. تصاویر میکروسکوپ نوری از نانوکامپوزیت‌های حاوی سیلیس نشان‌دهنده افرایش تعداد گویچه‌ها در بستر پلی‌استر با افزایش درصد سیلیس است. گرماسنجی روبشی تفاضلی از نانوکامپوزیت‌های تهیه شده کمی کاهش در دمای ذوب در مقایسه با پلی‌استر خالص را نشان داد. در نتایج حاصل از رنگرزی این پلیمرها نشان داد که نانوسیلیس‌های آبدوست در دماهای 110 و 130 درجه سانتی‌گراد رنگ‌پذیری پلی‌استر با رنگزای دیسپرس را افزایش می‌دهند. ثبات نوری نمونه‌های رنگرزی شده حاوی نانوسیلیس در مقایسه با نمونه پلی‌‌استر خالص کمی بهبود یافت که نشان دهنده پیوند بین نانوسیلیس و رنگزا در بستر پلیمر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nanosilica Type on Dyeability of Polyethylene Terephthalate/Silica Nanocomposite

نویسندگان [English]

  • M. Parvinzadeh 1
  • S. Moradian 2
  • A.S. Rashidi 3
  • M.E. Yazdanshenas 4
1 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
2 Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Textile Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch
4 Department of Textile Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch
چکیده [English]

In this research, polyester nanocomposites containing three types of nanosilica particles as filler were prepared by melt compounding. The influence of type of fillers on various properties of nanocomposite were investigated by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, polarized optical microscopy, differential scanning calorimetry, thermal gravimetric analysis, reflectance spectroscopy and light fastness. SEM was used to indicate presence of silica on surface of nanocomposites and it showed that surface roughness depends on hydrophilicity of nanosilica used. Optical microscopy images from nanocomposites containing silica illustrated the increment of the number of spherulites in the PET matrix with increase in silica percentage which were dependent on nano-silica type and content. Differential scanning calorimetry results of the nanocomposites showed a slight decrease in the melting temperature compared to pure PET. Results obtained from dyeing of polymers indicated that hydrophilic nanosilica particles improve the dyeability with disperse dyes at 110 and 130°C. Light fastness of dyed samples containing nanosilica was improved a little as compared with pure PET which could be attributed to certain interactions between nanosilica and dye in the polymer matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyester
  • nanosilica
  • dyeing
  • Nano composite