بررسی رفتار رنگرزی الیاف نایلون 6 با مواد رنگزای اسیدی

نویسنده

گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق جذب هم‌دما دو ماده رنگزای یونی اسیدی آبی 127 و سبز 25 بر روی الیاف نایلون 6 در دو دمای 90 و 98 درجه سانتی‌گراد مطالعه شده است. در همه موارد انحراف مشخصی از هم‌دما جذب لانگمیور مشاهده شد. کارآیی جذب هم‌دما دو حالته که مرکب از دو ساز و کار جذب لانگمیور و نرنست می‌باشد، بررسی شد. نتایج نشان داد که معادله جذب دوحالته در مقایسه با معادله جذب لانگمیور دارای تطابق بالاتری با نتایج است. بررسی مقادیر ظرفیت اشباع لیف نشان داد که جذب مواد رنگزا علاوه بر مکان‌های آمین انتهایی، در مکان‌های قابل جذب دیگری نیز اتفاق افتاده است. با بررسی اثر دما بر روی ساز و کار جذب دوحالته، مشاهده شد که مقدار کلی جذب با افزایش دما در نقطه تعادل کاهش می‌یابد. نتایج نشان داد که با افزایش دما سهم ساز و کار انحلال کاهش می‌یابد و قسمت زیادی از جذب از طریق جذب در مکان‌های مشخص و به شکل هم‌دمای لانگمیور رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Dyeing Behavior of Nylon 6 Fibers with Acid Dyes

نویسنده [English]

  • M. Safi
Department of Color Physics, Institute for Color, Science and Technology
چکیده [English]

Sorption isotherms of two acid dyes, Blue 127 and Green 25 on nylon 6 fibers were studied at 90 and 98C, respectively. A remarkable deviation from Langmuir isotherm was obtained for both dyes. Performance of Dual-Mode sorption model which consists of Langmuir mechanism and Nernst model was tested. Dual-Mode fitting was appeared to be in good agreement with the experimental data rather than Langmuir. In addition, the sorption capacity of fiber from measuring the amino end-group content and that calculated from Langmuir isotherm was compared. The results confirmed that the adsorption is not limited only to the sitting mechanism and there are the other sites involving in the adsorption. Studying the temperature effect on Dual-Model isotherm showed the total adsorption capacity of fiber is decreased by increasing the temperature. However the most part of total sorption was still followed as Langmuir isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid dye
  • Nylon 6
  • Sorption isotherm
  • Langmuir
  • Dual-Mode
  • Nernst
  • Temperature effect