افزایش پایداری کالای پشمی در برابر امواج فرابنفش با استفاده از نانو دی‌اکسید تیتانیوم و بوتان تترا کربوکسیلیک اسید

نویسندگان

1 گروه نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از مشکلات کالای پشمی پایداری کم آن در برابر نور و در نتیجه زردی است. روش‌های مختلفی برای کاهش زرد شدن آن مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها پوشش سطح پشم با ترکیبات جاذب پرتو فرابنفش است. در این تحقیق پارچه پشمی با مقادیر مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم و بوتان تترا کربوکسیلیک اسید عمل شده، سپس نمونه‌ها پخت و پس از سه ساعت نوردهی تغییرات رنگی آنها توسط اسپکتروفوتومتر بررسی شده است. نتایج نشان دادند که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تأثیر خوبی در جلوگیری از زرد شدن پشم در مقابل نور فرا بنفش دارند و با توجه به غلظت نانو دی اکسید تیتانیوم مقدار تأثیر آن متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Stability of Wool Fabric Against Ultraviolet Using Nano Titanium Dioxide and Butane Tetra Carboxylic Acid (BTCA)

نویسندگان [English]

  • E. Pakdel 1
  • M. Montazer 2
1 Textile Department, Science and Research Branch of Islamic Azad University
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Photo-yellowing is one of the most important drawbacks for wool fabrics. Different methods have been used for decreasing the yellowing rate. One of them is covering the wool surface by ultraviolet absorbers. In this study wool fabric was treated with nano titanium dioxide and butane tetra carboxylic acid, cured and then irradiated for three hours. Yellowness variations of irradiated samples were detected by a spectrophotometer. The result of this study showed that titanium dioxide was a very suitable UV absorber and its effect depends on concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wool
  • Yellowness and whiteness
  • UV-absorber
  • nano titanium dioxide
  • Cross-linking agent