کلیدواژه‌ها = پلیمریزاسیون امولسیونی
مطالعه عوامل مؤثر بر رسانایی نانوذرات پلی‌پیرول (دوپ شده با کلرید آهن III) تهیه شده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 145-154

فاطمه خادم؛ ملیحه پیشوایی؛ فرهود نجفی؛ مهدی سلامی کلجاهی


سنتز و خواص نوری اپال‌های پلیمری دارای ساختار هسته‌ـ‌پوسته نانومتری

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 165-170

مهری شقاقی؛ علی اکبر یوسفی؛ ملیحه پیشوایی


گرماسنجی واکنش در راکتورهای تولید رزین‌های پایه آبی به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

دوره 2، شماره 4، دی 1387، صفحه 199-212

سیاوش پاکدامن؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ محمدمهدی فدایی؛ ملیحه پیشوایی