نویسنده = علی مهری زاد
بررسی کارایی نانوکامپوزیت BFO/g-C3N4 در حذف کاتالیزوری نوری رنگزای قرمز کنگو

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 69-79

مهرناز بابایی شکردشت؛ محمد هادی گیویان راد؛ پروین غربانی؛ زهره میرجعفری؛ علی مهری‌زاد


جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو TiO2 عامل‌دارشده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-43

آی نور اله قلیان؛ علی مهری زاد؛ پروین غربانی