جذب سطحی رنگزای آبی‌ متیلن از محلول‌های آبی بر روی نانو TiO2 عامل‌دارشده

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در این تحقیق، ابتدا نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم عامل‌دار با استفاده از سالیسیلیک اسید تهیه شد. سپس ظرفیت جذب سطحی رنگزای آبی‌متیلن بر روی نانوذرات عامل‌دار شده با در نظر گرفتن اثر عوامل مختلف نظیر مدت زمان تماس، مقدار جاذب، pH ، غلظت اولیه رنگزا و دما در یک سیستم ناپیوسته مطالعه شد. شرایط بهینه جذب آبی‌متیلن در pH های خنثی و قلیایی، 0.4 گرم از جاذب و مدت زمان تعادلی 50 دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش دما و غلظت اولیه آبی‌متیلن منجر به کاهش تدریجی میزان جذب سطحی می‌شود. ارزیابی مدل‌های غیرخطی سینتیک و ایزوترم جذب سطحی به کمک نرم‌افزار Polymath نشان داد که داده‌ها از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و ایزوترم فروندلیش تبعیت می‌کنند. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد که فرآیند جذب سطحی به صورت خودبخودی و گرمازا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adsorption of Methylene Blue Dye from Aqueous Solutions onto Modified Nano-TiO2

نویسندگان [English]

  • A. Allahgholian 1
  • Ali Mehrizad 2
  • P. Gharbani 1
1 Department of Chemistry, Ahar Branch, Islamic Azad University
2 Department of Chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, initially modified nano-TiO2 was prepared from salicylic acid. Then, adsorption capacity of Methylene Blue (MB) onto modified nanoparticles was investigated in a batch system by considering the effects of various parameters like contact time, adsorbent dosage, pH, initial dye concentration and temperature. Optimum conditions for MB adsorption were found to be neutral and alkaline pHs, 0.4 g of adsorbent and equilibrium time≈ 50 min. The results showed that the increase of temperature and initial MB concentration leads to gradual decrease of adsorption rate. Evaluation of non-linear adsorption isotherm and kinetic models by Polymath software suggested that data can be well described by the pseudo-second-order kinetic and Freundlich isotherm models. Thermodynamic studies showed that the adsorption process was spontaneous and exothermic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methylene blue
  • Modified nano-titanium dioxide
  • Adsorption
  • Isotherm