اعضای هیات تحریریهمدیر اجرایی

دکتر فرهاد عامری

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- پژوهشگاه رنگ

fameriicrc.ac.ir
0000-0001-6139-5665