تأثیر مقدار رنگ‌دانه فیروزه‌ای بر ویژگی‌های فیزیکی بتن مورد استفاده در معماری و شهرسازی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران، کدپستی: 143761137

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران، کدپستی: 143761137

چکیده

بتن یکی از مصالح شاخص در حوزه راه و ساختمان است، بهره‌مندی از بتن رنگی در پروژه‌های طراحی شهری می‌تواند در بهبود زیبا سازی معماری و شهرسازی ایرانی نقش بسزایی داشته باشد. در این تحقیق با هدف ساخت بتن فیروزه‌ای فام برای ساخت معابر بتنی از ترکیب دو رنگ‌دانه آبی و سبز به میزان 70 به 30 درصد استفاده گردید. در ادامه رنگ‌دانه در نسبت‌های وزنی مختلف 3، 5 و 7 درصد جایگزین بخشی از سیمان سفید در بتن شد. آزمایش‌های انجام گرفته در این تحقیق شامل اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب در بتن سخت شده و دوام سایشی می‌باشند. همچنین به منظور تحلیل و ارزیابی رفتار بتن رنگی از شاخص‌های انحراف از معیار داده‌ها، شاخص اقتصادی و همچنین برای تحلیل ریز ساختار شکست نمونه‌های بتنی از روش دستگاهی SEM استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از رنگ‌دانه ترکیبی فیروزه‌ای باعث کاهش مقاومت بتن خواهد شد. به طوری که استفاده از نسبت‌های 3، 5 و 7 درصد رنگ‌دانه در بتن باعث کاهش 6.7، 12.7، 25.8 درصد مقاومت فشاری 28 روزه و باعث کاهش 23.8، 42.9 و 59.5 درصد مقاومت سایشی بتن می‌شود. بنابراین می‌توان از بتن با رنگ‌دانه فیروزه‌ای در ساخت سازه‌هایی نظیر آب‌نما، المان شهری و جداره شهری که کارکرد گرافیک محیطی دارند، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Turquoise Pigment Amounts on the Physical Properties of Concrete Used in Architecture and Iranian Urban Design

نویسندگان [English]

 • Farhad Avaznejad 1
 • Mahmoud Reza Golshan 2
 • Hamidreza Sheibani 1
1 Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), P.O.Code: 143761137, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Technical and Vocational University (TVU), P.O.Code: 143761137, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concrete is one of the essential materials in road and building construction. The use of colored concrete in urban design projects can play a significant role in making more elegant Iranian architecture and Urban projects. This research aims to make turquoise-coloured concrete for the construction of concrete sidewalks, and for this matter, the combination of two blue and green pigments was used in a ratio of 70 to 30 percent. Then, pigments in various weight ratios of 3, 5 and 7 % replaced a part of white cement in concrete. The tests performed in this research included slump, compressive strength, tensile strength, water absorption in hardened concrete and abrasion durability. Also, The behavior of colored concrete was evaluated and analyzed using the deviation indices from standard data and the economic index. The microstructure of concrete samples was also examined using the SEM method. The results of this research show that using turquoise composite pigments will reduce the resistance of concrete. Using 3, 5, and 7 % ratios of pigments in concrete causes a decrease of 7.6, 7.12, and 8.25 % of 28-day compressive strength and causes a decrease of 8.23, 9.42 and 59.5 % of the abrasion resistance of concrete. In conclusion, it is possible to use concrete with turquoise pigments to construct structures such as urban water fountains, urban statutes and city walls that perform environmental graphic functions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turquoise concrete
 • Compressive resistance
 • Tensile resistance
 • Abrasion resistance
 • Water absorption
 • Architecture
 1. Sharifi M, Sheibani H. Thee effect of mineral pigments on the compressive strength of colored concrete by focusing on the role of the improved color palette in current cities of Iran. J Color Sci Tech.16(2022),81-92.Https://dorl.net/dor/ 20.1001. 1.17358779.1401.16.1.7.9. [In Persian].
 2. Golshan M, Avaznejad F, Sheibani H. Laboratory investigation of compressive, tensile and wear resistance of concrete with limonite mineral pigment with emphasis on urban beautification. J Color Sci Tech. 17(1)(2023), 51-63. Https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358779.1402.17.1.4.3 [In Persian].
 3. Avaznejad F, Sheibani H. Studying and reviewing the color in urban placemaking. J Stud Color World. 12(2022), 71-86. Https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517278.1401.12.1.5.0 [In Persian].
 4. Sharifi M, Sheibani H, Bayat Beheshti Fard S. Studying and Reviewing the Comprehensive Plan of the Color Palette of the City. J. Stud Color World.13(1)(2023), 33-49. Https://dorl. net/dor/20.1001.1.22517278.1402.13.1.3.5 [In Persian].
 5. Sheibani H, Avaznejad F.The color palette of the city. Norouzi publications, 2017.[In Persian].
 6. Avaznejad F, Sheibani H. color in arsen zandieh shiraz. j. stud. Color world. 9(2019), 43-52. Https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.22517278.1401.12.1.5.0.[In Persian].
 7. Avaznejad F, Golshan M, Sheibani H. Making and investigating the effect of chemical pigments on the compressive, tensile, abrasion and water absorption resistance of colored concrete with an emphasis on urban beautification. Advanced Materials and New Coatings, 10(40)(2022), 3032-3047.Https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358779. 1402. 17.1.4.3. [In Persian].
 8. O’Connor Z, Sheibani H. Environmental color mapping in an historic UNESCO Heritage context: Urumanat, Iran. Peer-reviewed paper presented at AIC2022 – Conference of the International Color Association (AIC), Toronto, Canada, 2022.
 9. Hensel M, Gharleghi M. Iran: past, present, and future. First Ed. Wiley; 2012. 
 10. Avaznejad F, Sheibani H . Study of Color in the Architecture of Nasir Al-Molk Mosque in Shiraz. j. stud. Color World, 11(1)(2021), 23-34. Https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.22517278. 1400.11.1.3.1.[In Persian].
 11. Bakhtiarifard H. Color and communication. fakhrakia publications, second edition, 2013.[In Persian].
 12. Karimi Moshaver M, Sina S. Promoting urban area quality by taking benefit from color indicator, case study: Imam Khomeini (PBUH) square in Tehran. Armanshahr architecture & urban development, 10(2018), 205-216.[In Persian].
 13. Swirnoff I. The color of cities: an international perspective. the mcgraw-hill companies, united states of America, 2000.
 14. Tadayon B, Ghalenoee M, Aboee R. Suggesting a method for preparing the color palette of the place, an approach to conserve the historic urban landscape (Case study: Jolfa neighborhood in Isfahan). JIAU, 13(2022), 39-53. https://doi. org/10.30475/isau.2020.231431.1419 .[In Persian].
 15. Zabetian E, Kheiroddin R. Evaluation of fixed color scape perception in urban spaces, case study: imam hossein square in Tehran. Manzar, scientific journal of landscape, 12(2020), 28-39. Https://doi.org/10.22034/manzar.2020.119396. 1741. [In Persian].
 16. Janpoor H, Alah Verdi A. A review on performance of different organic coatings in protecting concrete structures against aggresive agents. J Stud Color World, 1(4)(2012), 9-14. Https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517278.1390. 1.4. 3.7.[In Persian].
 17. Naderi M, Qodousian O, Mollayi Dehshali H. Effects of Type and Dosage of Pigment on the Concrete Compressive Strength and Its Prediction by the Fuzzy Logic. J Color Sci Tech. 5(4)(2011), 315-324. https://dorl.net/dor/ 20.1001.1. 17358779.1390.5.4.7.8.[In Persian].
 18. ASTM c979/c979m,(2019). Standard specification for pigments for integrally colored concrete, USA.
 19. American standards for testing and materials, astm c494-10a/c494m-10a standard specification for chemical admixtures for concrete.
 20. American concrete institute, aci303.1-97, standard specification for cast-in-place architectural concrete.
 21. American Association of State Highway and transportation officials aashto m194-chemical admixtures for concrete.
 22. American standards for testing and materials, ACI 211.9r-18, standard concrete technology and mix design.
 23. Lee H, Yu M, Lee J. Influence of iron oxide pigments on the properties of concrete interlocking blocks. Cement & Concrete Research, Ed. Elsevier. 1889–1896. 2003. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(03)00209-6
 24. American standards for testing and materials, ASTM C33, standard specification for concrete aggregates.
 25. Scheinost A, Schulze D, Schwertmann U. Diffuse Reflectance Spectra of Al Substituted Goethite: A Ligand Field Approach, Clays Clays Miner. (2016) 156–164. https://doi.org/ 10.1346 /CCMN.1999.0470205
 26. American Standards for Testing and Materials, ASTM C127-15 Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate.
 27. American standards for testing and materials, astm c128-15 standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of fine aggregate.
 28. American Standards for Testing and Materials, ASTM D1067, Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water.
 29. Iran national standards, inso. 302, 3rd. Revision, (2015).
 30. American standards for testing and materials, astm c566 standard test method for total evaporable moisture content of aggregate by drying.
 31. American standards for testing and materials, astm c136 standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregatcs.
 32. American Standards for Testing and Materials, ASTM C107, Method of Panel Spalling Testing High-Duty Fireclay Brick (Withdrawn 1994). 
 33. Kallai L. Thermally Modified Clays, In: F. Bergaya, B.K.G. Theng, G. Lagaly (Eds.), Handbook of Clay Science, Vol. 5a, Elsevier Ltd., Oxford, Uk, (2017) 411-433.
 34. Malla P, Devisetti S. Novel Kaolin Pigment for High Solids Ink Jet Coating. Pap. Technol. 46 (8) (2005) 17–27.