سنتز نانوذرات فریت مس به روش سل ژل خود احتراقی و بررسی ایزوترم‌های جذبی در تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزای قرمز مستقیم 264

نویسندگان

1 دانشکده شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 گروه پژوهشی نانو مواد و نانو پوشش‌ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

نانو ذرات فریت مس به روش سل ژل احتراقی تهیه شدند و به وسیله دستگاه‌های XRD، SEM، FT-IR و UV-VIS مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی الگوی XRD و طیف FT-IR، تشکیل فاز فریت اسپینل را تایید کردند. متوسط اندازه بلوری ذرات توسط رابطه شرر محاسبه شده و 77 نانومتر است. ریخت‌شناسی و اندازه نانو ذرات تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شد. انرژی باند گپ ذرات توسط داده‌های DRS محاسبه شد. نانو ذرات فریت مس به عنوان کاتالیزور برای تخریب ماده رنگزای قرمز مستقیم 264 تحت تابش فرابنفش مورد استفاده قرار گرفتند. ایزوترم‌های لانگمویر، تاث و فریتز شلاندر در تخریب فوتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sol Gel Auto Combustion Synthesis of Copper Ferrite Nanoparticles and Study Of Adsorption Isotherms in Photocatalytic Degradation of Direct Red 264

نویسندگان [English]

  • M. Kamel Attar Kar 1
  • R. Fazaeli 2
  • F. Manteghi 3
  • M. Ghahari 4
1 Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology
4 Nanocoating and Nanomaterials Department, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Copper ferrite nanoparticles were synthesized by sol-gel auto-combustion method and characterized by XRD, SEM, FT-IR and UV-Vis. Powder XRD analysis and FT-IR spectroscopy confirmed the formation of ferrite spinel phase. The crystallite size was calculated to be 77 nm using Scherrer’s equation. The morphology and size of the synthesized nanoparticles have been observed by scanning electron microscopy. The energy band gaps were calculated from DRS data. Dye degradation of Direct Red 264 was carried out by CuFe2O4 as a catalyst under UV lamp. Langmuir, Toth and Fritz-Schlunder isotherms were studied in photocatalytic degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper ferrite nanoparticles
  • Photocatalytic degradation
  • Direct red 264
  • Adsorption Isotherm