بررسی کارایی فرآیند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزای ائوزینY از محلول‌های آبی

نویسندگان

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

مواد رنگزا از مهم‌ترین آلاینده‌های موجـود در فاضـلاب صـنایع نسـاجی مـی‌باشـند کـه غالبـا سـرطان‌زا، جهش‌زا و غیرقابل تجزیه زیستی بوده، لذا حذف آنها از پساب به لحاظ زیست‌محیطی حائز اهمیت است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی کارایی فرآیند تلفیقیS2O8-2 US/ در حذف ائوزینY از محلول‌های آبی می‌باشد. در این مطالعه تجربی امکان حذف ائوزین Y با استفاده از دستگاه امواج فراصوت به تنهایی و به همراه اکسیدان پرسولفات مورد بررسی قرار گرفت. تمامی واکنش‌ها در این مرحله از آزمایش در یک محفظه ml 1000 درون حمام فراصوت انجام گرفت. تاثیر عوامل مختلف بهره‌برداری از جمله غلظت مولی پرسولفات ( mol/l0.001- 0.005)، غلظت ماده رنگزا ( mg/l10-100) و pH (3-11) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری ائوزین Y از طیف‌سنج در طول موج 515 نانومتر استفاده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت اکسیدان تا حد قابل توجهی بازده حذف افزایش یافت سپس روند ثابتی در حذف ائوزین Y مشاهده شد. فرآیند مورد استفاده (US/S2O82-) در pH برابر 3، غلظت پرسولفات mol/l 0.003 و زمان 60 دقیقه بیشترین کارایی حذف (99.03 %) را داشت. فراصوت به تنهایی تاثیر اندکی در حذف این ماده رنگزا را داشت. نتایج تاثیر تغییرات شدت یونی حاصل از کلرید کلسیم بر عملکرد فرآیند US/S2O82- به گونه‌ای بود که برای ائوزین Y بی‌تاثیر بود. در نهایت نتایج بررسی سینتیک نشان داد که فرآیند US/S2O82- از واکنش درجه یک پیروی می‌کنند. نتایج کاربرد فرآیند US/S2O82- در حذف ائوزین Y نشان داد که این فرآیند توانایی مناسبی در حذف ماده رنگزا داشته و می‌تواند به عنوان یک روش موثر جهت حذف ائوزین Y از پساب‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Ultrasonic and Persulfate Compilative Process in Eosin Y Dye Removal from Aquaeous Solutions

نویسندگان [English]

  • گروه مهندسی بهداشت محیط، Department of Environment
  • Zh. Ghovami
  • A. Dargahi
  • M. Vanaee Tabar
Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Science
چکیده [English]

Dyes are one of the most important pollutants in textile wastewater, which are often carcinogenic, mutagenic and non-biodegradable, so it is important to remove them from the wastewater in terms of the environment. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the efficiency of the compilative process of US/S2O8-2 in Eosin Y Dye removal from Aqueous Solutions. In this experimental study, it was possible to remove Eosin Y dye using ultrasonic waves alone and with persulfate oxidants. All reactions were performed in a
1000 ml cell of the ultrasonic bath. The effects of different parameters such as molar persulfate concentration (0.005-0.001 mol/l), dye concentration (100-100 mg/l) and pH (11-11) were investigated. To measure Eosin Y dye, UV/Vis-DR 5000 spectrophotometer was used at 515 nm wavelength. The results of this study showed that by increasing the oxidant concentration, the removal efficiency increased significantly, then a steady trend was observed in removing Eosin Y dye. The process used (US/S2O8-2) at pH=3, the persulfate concentration of 0.200 mol/l, and the time of 60 min had the highest removal efficiency (99.03%). Ultrasonic alone had little effect on the removal of this dye. The results of the effect of ion changes from calcium chloride on the performance of the process of US/S2O8-2 were ineffective for Eosin Y dye. Finally, the kinetic results showed that the US/S2O8-2 process followed a first-order reaction. The results of the use of the US/S2O8-2 process in the removal of Eosin Y dye indicated that this process has the proper ability to remove dyes and can be used as an effective method to remove Eosin Y from industrial wastewaters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compilative process
  • Eosin Y dye
  • Ultrasonic waves
  • Persulfate
  • Aqueous solutions