مقایسه اثر سولفات مس و نانو ذرات مس در خواص رنگی کالای پنبه‌ای با ماده رنگزای مستقیم

نویسندگان

1 گروه نساجی ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سولفات مس و نانو مس نه تنها به عنوان ماده ضدعفونی‌کننده در مقابل عفونت‌های قارچی و باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرند بلکه باعث تنوع رنگ در رنگرزی، بهبود ثبات نوری و شستشویی بسیاری از مواد رنگزای مستقیم می‌گردند. در این تحقیق پارچه پنبه‌ای با ماده رنگزای مستقیم آبی 15 رنگرزی شده و سپس سولفات مس و نانو ذرات مس بر روی هر یک به صورت مجزا تکمیل شدند. خصوصیات رنگی (قدرت رنگ) نمونه‌ها توسط طیف‌سنجی انعکاسی، ثبات شستشویی و نوری هریک طبق روش‌های استاندارد AATCC مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. بررسی جذب اتمی برای اندازه‌گیری مقدار غلظت فلز مس و آزمایش ضدباکتری طبق روش استانداردAATCC 100 توسط دو باکتری اشرشیا کولای و استافیلو کوکوس اورئوس بر روی نمونه‌های آغشته شده به نانو مس و سولفات مس انجام شد. در مقایسه نتایج سولفات مس و نانوذرات مس، نانو ذرات مس با غلظت بسیار کمتری نسبت به سولفات مس، خصوصیاتی نزدیک به آن را نشان داد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سولفات مس و نانو مس از یک مقدار مشخص، قدرت رنگ تقریبا ثابت می‌شود. تکمیل با هر دو ماده سولفات و نانو مس، پس از شستشوی مکرر، افزایش دوام شستشو را نشان نداد. ثبات نوری نیز کاهش قدرت رنگ پس از مجاورت در نور را نشان داد. ولی در غلظت‌های بیشتر، ثبات نوری بهتری مشاهده شد که به نظر می‌رسد با افزایش غلظت، ثبات نوری بهتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Between Copper Sulfate and Copper Nano Particles on Dyeing Properties of Cotton Fabric With Direct Dye

نویسندگان [English]

  • Sh. Nourbakhsh 1
  • Sh. Iranfar 2
1 Textile Department, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch
2 Textile Department, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch
چکیده [English]

Metal salts such as copper not only cause a variety of colors in dyeing, but also improve wash and light fastnesses of direct dyes. Copper sulfate and copper nano-particles are used as disinfectant against fungal and bacterial infections. In this paper, cotton fabric was dyed with direct dye, then copper sulfate and copper nano-particles were used on dyed fabrics. The color characteristics of the samples, light and wash fastnesses were measured. Atomic absorption analysis was taken to measure the amount of copper ions, and antibacterial test was carried out for antibacterial properties of nano-copper and copper sulfate impregnated samples. Nano-copper resulted neighboring properties to copper sulfate in lower concentrations. So that a concentration of 1% copper sulfate showed close results to concentration 0.0001 % of the copper nano particles. The results showed that at higher concentrations up to 1% copper sulfate and 0.0001 % for nano copper, color yield was constant and wash-fastness was reduced. Light fastness indicated reducing color yield after exposure to light. However, at higher concentrations, better light fastness was observed that appear with increasing concentration, light fastness will be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper sulfate
  • Copper nano particles
  • direct dye
  • cotton
  • Light fastness
  • washes fastness