حذف ماده رنگزای کاتیونی بازیک بنفش16 (BV16) از محلول‌های آبی با استفاده از دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2)

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

2 گره شیمی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مطالعه دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2) به عنوان جاذب برای رنگبری پساب حاوی ماده رنگزای بازیک بنفش 16 ((BV16 استفاده شد. به منظور مطالعه ویژگی‌های رنگبری جاذب، عوامل موثر بر فرآیند رنگبری همچون pH، مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا و زمان تماس بررسی گردید. با افزایش pH ، زمان تماس و غلظت اولیه ماده رنگزا، ظرفیت جذب qe نیز افزایش یافت. در حالی که مقدار جاذب، با ظرفیت جذب رابطه معکوس داشت که می‌توان آن را به کاهش رقابت در میان مولکول‌های ماده رنگزا برای اتصال به جاذب نسبت داد. شرایط بهینه برای جذب ماده رنگزا در pH برابر 11.8، مقدار جاذب gr.l-1 0.6، غلظت ماده رنگزای mg.l-1 40 و زمان تماس min 100 تعیین شد. از میان عوامل بررسی شده، pH بیشترین تاثیر را در ظرفیت جذب و درصد حذف ماده رنگزا فراهم نمود. به گونه‌ای که با تغییر pH از 8 به 11.8 درصد حذف ماده رنگزا از mg.g-168 به mg.g-1 102 افزایش یافت. ایزوترم حالت تعادل با مدل‌های ایزوترمی لانگمویر، فروندلیچ و تمکین مطابقت داده شد. نتایج تطابق خوبی با مدل ایزوترمی لانگمویر با ضریب هم‌بستگی 0.994 نشان داده و بیشترین ظرفیت جذب در شرایط بهیه mg.g-1 114.38 ارزیابی گردید. برای بررسی سینتیک جذب سطحی داده‌ها، از سه مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم و نفوذ درون‌ذره‌ای استفاده شد. سینتیک جذب سطحی در فرآیند جذب از مدل‌های شبه درجه دوم و نفوذ درون‌ذره‌ای تبعیت نمود که با مقدار تجربی آن بسیار نزدیک بوده و نشان دهنده توانایی کنترل فرآیند جذب به وسیله عامل شیمیایی غلظت و نفوذ درون ذره‌ای است. نتایج نشان‌دهنده بازده و ظرفیت جذب مناسب در حذف ماده رنگزای BV16 به وسیله دندریمر PAMAM-G2 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Removal of the Cationic Dye Basic Violet 16 from Aquatic Solutions by Poly(amidoamine) G-2 Dendrimer) PAMAM-G2(

نویسندگان [English]

  • Kh. Didehban 1
  • S. A. Mirshokraie 1
  • Gh. Rajabi 1
  • J. Azimvand 2
1 Department of chemistery, Payame Noor University
2 Department of chemistery, Payame Noor University
چکیده [English]

In this study, poly(amidoamine) G-2 dendrimer (PAMAM-G2) were applied as adsorbents for the removal of the dye from the effluent containing dye basic violet 16 (BV16). With increasing pH, contact time and initial dye concentration, increased absorption capacity qe., While the amount of adsorbent, the adsorption capacity was inversely. Which can be attributed to reduced competition among dye molecules to bind to the sorbent. The optimum conditions for dye absorption was determined at pH 11.8, the amount of absorbent 0.6 gr.L-1, dye concentration 40 mg.l-1 and contact time 100 min. Among the factors studied, pH has provided the greatest impact on the absorption capacity and the percentage of dye removal. So that by changing the pH from 8 to 11.8, increased the percentage of dye removal from 68 mg.gr-1 to 102 mg.gr-1. Isotherm equilibrium was consistent with Langmuir isotherm models, Freundlich and Temkin. The results show good agreement with Langmuir isotherm model with a correlation coefficient 0.994 and the maximum absorption capacity was evaluated at optimal conditions mg.g-1 114.38. For adsorption kinetics data, was used three models Pseudo-first-order, pseudo-second-order and influence between the particles. The sorption kinetics in the absorption process followed the pseudo-second-order and intraparticle diffusion models. That is very close to the experimental value, and represents the ability to control the absorption process by chemical agent concentration and intraparticle diffusion. The results indicate the proper efficiency and absorption capacity in removal of BV16 by the PAMAM-G2 dendrimer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Poly(amidoamine)G-2 dendrimer
  • Basic violet 16
  • Adsorption Isotherm
  • Adsorption Kinetic