طراحی و سنتز حس‌گر رنگ‌سنجی جدید برپایه کینازولینون برای تشخیص سریع و انتخابی یون مس (II)

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

در این مطالعه، یک حس‌گر شیمیایی رنگ‌سنجی جدید برپایه کینازولینون برای تشخیص یون‌های مس (II) طراحی و سنتز شد. ساختار حس‌گر سنتز شده (C) بوسیله روش‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن ( 1H NMR) و رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13C NMR) بررسی و تایید شد. حس‌گر شیمیایی C حساسیت و گزینش‌پذیری عالی برای تشخیص یون مس (II) در میان تمام کاتیون‌ها و آنیون‌های بررسی شده در محلول استونیتریل- آب نشان داد. برهم‌کنش حس‌گر C با یون مس (II)، تغییر رنگ قابل توجهی از بی‌رنگ به زرد پررنگ را ایجاد می‌کند که با چشم غیرمسلح بدون نیاز به هر نوع دستگاه طیف‌سنج قابل تشخیص است. همچنین جزئیات سنجش با استفاده از طیف‌سنجی UV-Vis مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، منحنی جاب برپایه داده‌های طیف‌سنجی UV-Vis، استوکیومتری 1:1برای برهم‌کنش کاتیون مس با حس‌گر C را نشان داد. با توجه به منحنی کالیبراسیون حد تشخیص حس‌گر C برای کاتیون مس، 67.5 میکرومولار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Synthesis of a New Colorimetric Sensor Based on Quinazolinone for Rapid and Highly Selective Recognition of Cu(II) Ion

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadi
  • Sh. Yaghoobi
Department of Chemistry, Faculty of Science, Guilan University
چکیده [English]

In this study, a novel colorimetric chemosensor based on quinazolinone was designed and synthesized for the detection of Cu2+ ions. The structure of synthesized chemosensor (C) was confirmed by Fourrier Transform Infrared (FT-IR), Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR) and Carbon Nuclear Magnetic Resonance (13C NMR) spectroscopies. The chemosensor C showed a high selectivity and sensitivity for the detection of Cu2+ ion over the other tested anions and cations in acetonitrile-water solution. Interaction of C with Cu2+ provides remarkable colorimetric change from colorless to yellow, enabling naked-eye detection without any spectroscopic instrumentation. Also, the sensing details were evaluated using UV-Vis spectroscopy. Furthermore, Job’s plot based on spectroscopic data showed one-to-one stoichiometry for the interaction of chemosensor of Cu2+ cation with chemosensor C. Furthermore, the detection limit of chemosensor C towards Cu2+ ions was found to be 67.5 μM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion sensing
  • Chemosensor
  • Naked eye detection
  • Quinazolinone