بهینه‌سازی شرایط رنگرزی الیاف پشمی با گلبرگ زعفران جهت کسب شید آبی

نویسندگان

1 هنر، دانشگاه بیرجند

2 گروه فرش، دانشگاه بیرجند

3 گروه نساجی، دانشگاه رشت

چکیده

در این پژوهش، گلبرگ زعفران به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی جهت کسب شید آبی روی نخ پشمی معرفی و با توجه به این هدف، فرآیند رنگرزی بهینه‌‌سازی شده‌است. ماده رنگزای موجود در گلبرگ زعفران مربوط به ماده‌ای به نام آنتوسیانین می‌باشد که می‌توان آن را به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی استفاده نمود. از نرم‌افزار طراحی آزمایش به منظور بهینه‌سازی عوامل موثر از قبیل غلظت کلرید قلع به عنوان دندانه (0تا 3%)، غلظت گلبرگ زعفران (50تا 200%)، مدت زمان رنگرزی (30 تا 80 دقیقه) و دمای نهایی فرآیند رنگرزی (50 تا 95 درجه سانتی‌گراد) در رنگرزی کلاف نخ پشمی جهت کسب شید آبی استفاده شد و سپس ویژگی‌های ظاهر رنگی، ثبات شستشویی و نوری نمونه‌های رنگرزی شده در شرایط مختلف رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری مربوط به برازش مدل درجه دوم چند جمله‌ای بر نتایج تجربی نشان داد که متغییرهای غلظت دندانه کلرید قلع (0.0001p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Wool Fibers Dyeing with Saffron Petal to Produce Blue Shade

نویسنده [English]

  • Hossein Barani 1
چکیده [English]

This research is based on to optimize the application of saffron’s petal as a natural dye in wool yarn dyeing process to produce blue shade. Saffron’s petal colorant substance is Anthocyanin, which can be used as natural dyes. Experimental design software was applied to optimize the effective dyeing parameters of wool dyeing such as tin chloride concentration as a mordant (0% to 3%), saffron petals concentration (50% to 200%), dyeing time (30 to 80 minutes) and the final temperature dyeing process (50 to 95 ° C) to get blue shade. In order to this, the color appearance, light and washing fastness of dyed samples was studied at different conditions dyeing. Statistical results of the quadratic polynomial model based on experimental results showed that tin chloride concentration (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Dye
  • Saffron’s petal
  • Anthocyanin
  • Blue shade
  • optimization