بررسی اثر اصلاح سطحی نانو ذرات آلومینا با وینیل سیلان بر خواص فیزیکی مکانیکی رزین وینیل استر

نویسندگان

1 گروه پژوهشی نانوفناوری رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق اصلاح سطحی نانو ذرات آلومینا نوع آلفا با ماده آمایش کننده سیلانی به نام وینیل تری متوکسی سیلان انجام شد. واکنش سیلان‌دار شدن تحت شرایط آبکافت و تراکمی و غلظت‌های پایین، بالا و استوکیومتری و با در نظر گرفتن نقطه ایزو الکتریک نانو آلومینا انجام شد. بعد از فرآیند آمایش سطحی به منظور کمی کردن میزان سیلان سطحی، آزمون آنالیز عنصری کربن هیدروژن ،آزمون FT-IR انجام گردید. نانو کامپوزیت بر پایه رزین وینیل استر در غلظت‌های مختلف از ذرات آلومینای اصلاح شده تهیه شد. جهت کمی کردن برهم‌کنش سطحی و شیمیایی ذرات اصلاح شده و اصلاح نشده با بستر رزینی وینیل استر، آزمون‌های میزان پراکنش و بررسی سطح شکست با میکروسکوپ روبشی (SEM)، آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMTA)، میزان پخت، میزان شفافیت، مقاومت به سایش، مقاومت شمیایی در محیط اسیدی (اسید استیک) و چسبندگی بررسی شد. نتایج حاصل از FT-IR و آنالیز عنصری نشان داده است که لایه‌های سیلان بر روی سطح ذرات به صورت موفقیت‌آمیزی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که خواص نهایی نانو کامپوزیت وینیل استر حاوی 3% وزنی آلومینا اصلاح شده با 0.48 گرم سیلان به دلیل برهم‌کنش مناسب ذرات با ماتریس رزین بهتر از بقیه نمونه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Surface Modification of Nano Alumina with Vinyl Silane on Physical and Mechanical Properties of Vinyl Ester Resin

نویسندگان [English]

  • M. Rostami 1
  • R. Amini 2
1 Nanomaterials and nanocoatings Department, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this study, surface modification of nano α-alumina with Surface modifier was silane coupling agent namely vinyl tri methoxy silane (VTMS) was implement. Salinization reaction under hydrolysis, condensation condition and different concentration of silane coupling agent with spot of isoelectric point of nano alumina was performed. After surface modification, to characterizing amount of grafting on the nanoparticles, Elemental analysis (CH), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy were utilized. Vinyl Ester nanocomposites were prepared using various loadings of silane modified alumina nanoparticles. To quantitative interfacial interaction between treated nano particles and vinylester resin using tests SEM for assessment dispersion and surface fracture behavior, Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA), Degree of cure, Haze value, Abrasion resistance (Tabber), acid chemical resistance and Pull Off adhesion. Results from FTIR and Elemental analysis revealed that the organic functional groups of the silane coupling agent layers were successfully grafted on the surface of the nanoparticles. The mechanical properties results of the vinyl ester revealed that, because of good interaction between particles and vinyl ester resin, were enhanced using 3 wt% alumina nanoparticles modified with 0.48 g silane compared with other samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano alumina
  • surface treatment
  • Vinyl silane
  • Analysis of surface chemistry
  • Mechanical properties