مطالعه خواص چسبندگی پوشش‌های اپوکسی متاکریلات تابش‌پز اصلاح شده توسط پلی‌آمیدوآمین پرشاخه اکریلاتی

نویسندگان

1 رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش

2 گروه رزین و افزودنی‌ها، پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، پلیمر پرشاخه پلی آمیدوآمین با گروه‌های انتهایی آمین توسط مونومر گلیسیدیل متاکریلات به پلیمری پرشاخه با گروه‌های انتهایی اکریلاتی تبدیل شد. ساختار شیمیایی به دست آمده و وزن مولکولی آن به ترتیب توسط آزمون‌های FT-IR،HNMR و GPCتایید شده‌اند. به منظور بررسی اثر افزودن این پلیمر بر خواص چسبندگی پوشش‌های تابش‌پز، درصدهای مختلفی از آن وارد فرمولاسیون پوشش‌های حاوی اپوکسی متاکریلات شد. نتایج حاصل از آزمون DMTA نشان داد که کاهش دمای Tgدر نمونه حاوی پلیمر پرشاخه نسبت به نمونه اولیه به مقدار 8 درجه سانتی‌گراد، حاکی از به دست آمدن پوشش‌هایی انعطاف‌پذیر بوده است. در نهایت آزمون چسبندگی، بهبود چسبندگی پوشش‌های حاوی پلیمر پرشاخه اکریلاتی نسبت به پوشش‌های اپوکسی متاکریلات را نشان داد، به طوری که برای نمونه حاوی 10 درصد از این افزودنی، چسبندگی در حدود 37 درصد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Adhesion Properties of UV-Curable Epoxy Methacrylate Coatings Modified By Hyperbranched Polyamidoamine Acrylate

نویسندگان [English]

  • M. Keramatinia 1
  • F. Najafi 2
  • Mohammad Reza Saeb 3
1 Department of Resins and Additives , Institute for Color Science and Technology
2 Department of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
3 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, hyperbranched polyamidoamine with amine end groups was reacted with glycidyl methacrylate to produce a hyperbranched polymer ended in acrylate functional units. Chemical structure and molecular weight of produced molecule were proved by FTIR, 1H NMR, and GPC analyses. Different amounts of yielded acrylate structure was added to coatings based on epoxy methacrylate to monitor the effect of polymer on adhesion properties of UV-cured coatings. The results of DMTA analysis revealed that Tg of samples containing hyperbranched polymer was 8 °C lower than that of blank sample, indicating flexibility of obtained coatings. Eventually, adhesion test manifested improvement in adhesion of coatings containing acrylate coatings, so that sample contained 10 wt.% of this additive showed 37% increase in adhesion level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperbranched polymer
  • Glycidyl methacrylate
  • UV curable coatings
  • Adhesion