جداسازی و شناسایی جدایه قارچی Neosartorya sp. به عنوان جاذب زیستی ماده رنگزا کنگو قرمز

نویسندگان

بیوتکنولوژی، بخش بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران

چکیده

مواد رنگزای آزو گروهی از مواد رنگزای سخت تجزیه‌پذیر با پیوندهای آزو می‌باشند. هدف از این مطالعه جداسازی قارچ‌های توانمند در جذب مواد رنگزا آزو می‌باشد. در این مطالعه جداسازی قارچ‌های توانمند به‌طریق غنی‌سازی صورت گرفت. بررسی توانمندی جدایه منتخب در جذب ماده رنگزا نشان داد که بیشترین حذف ماده رنگزا بعد از 5 روز در غلظت 1000 میلی‌گرم بر لیتر به میزان 90% می‌باشد. همچنین این ایزوله توانمندی رشد در 100 گرم بر لیتر نمک را دارا می‌باشد. شناسایی مولکولی مشخص کرد که این ایزوله 99% مشابه Neosartorya fischeri می‌باشد. بررسی واجذب ماده رنگزا نشان داد که استون بهترین حلال جهت واجذب می‌باشد. همچنین نشان داده شد که این جدایه توانمندی بالایی را در جذب مواد رنگزا از پساب نساجی دارا می‌باشد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده Neosartorya sp. برای اولین بار جهت جذب مواد رنگزا‌ آزو در محیط نمکی مورد استفاده قرار گرفته و می‌توان آن را به عنوان جاذب زیستی توانمند به‌منظور تیمار پساب صنایع نساجی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Fungus Isolated Neosartorya sp. as Congo Red Biosorbent

چکیده [English]

Azo dyes are a group of hardly degradable dyes characterized by existence of azo group in their structure. The purpose of present study is the isolation of capable fungi for azo dyes biosorption. Fungi strains isolation was performed by enrichment method. The ability of selected fungal isolate in bio-decolorization was examined using different concentrations of dye. The best dye removal with a rate of 90% at concentration of 1000 mg/l was achieved after 5 days. This fungal isolate is capable to grow in 100 g/L NaCl. Molecular identification revealed 99% similarity to Neosartorya fischeri. Investigation of dye desorption showed that acetone is the best solvent for desorption. It is worth mentioning that, this strain has high ability for biosorption of dyes from textile wastewater. To our knowledge, this is the first report regarding the biosorption potential of Neosartorya sp., and it can be a potent biological agent for treatment of textile effluent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Congo red dye
  • Textile Effluent
  • Biosorption
  • Neosartorya Sp