تخریب ماده رنگزای بازیک قرمز 13 با فرآیند ترکیبی سونوالکتروشیمی در حضور نانوذرات TiO2

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

شرایط رنگبری از محلو‌ل‌های حاوی ماده رنگزا بازیک قرمز 13 با سیستم‌ ترکیبی سونوالکتروشیمی با کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم با استفاده از رویه سطح پاسخ بهینه‌سازی شد. اثر عوامل مختلف مؤثر بر فرآیند، شامل مدت زمان اعمال فرآیند، مقدار نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم، pH محلول و مقدار ولتاژ اعمالی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، کمترین مقدار حذف ماده رنگزا در 5=pH و بیشترین مقدار رنگبری در شرایط محیطی قلیایی ملایم (8=pH)حاصل شد. با افزایش مقدار نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم تا g/l 0.68، روند رنگبری افزایشی بوده و سپس اندکی کاهش می‌یابد، با افزایش مقدار ولتاژ اعمالی تا V 0.85، میزان حذف رنگزا نیز با شیب ملایم به میزان 57% افزایش یافته و بعد از آن تقریباً ثابت شده است. مدت زمان فرآیند فراصوت ـ الکتروشیمی تاثیر مستقیمی بر رنگبری داشته است. آنالیز واریانس داده‌ها مشخص کرد که pH عامل تاثیرگذار اصلی بوده و زمان و مقدار ولتاژ اعمالی و مقدار نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم به ترتیب در رده بعدی تاثیرگذاری قرار دارند. بهترین شرایط جهت انجام فرآیند رنگبری شامل 8=pH ، زمان 91 دقیقه، ولتاژ V 0.85 و g/l 0.685 نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم به‌دست آمد. نتایج نشان داد که روش ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی با کمک نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم قابلیت حذف رنگزا را داشته و می‌تواند همواره در کاهش و حذف ماده رنگزا مورد توجه قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discoloration of Basic Red 13 with Hybrid Process of Sonoelectrochemistry in Presence of TiO2 Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • N. Nasirizadeh 1
  • M. Dehghani 2
1 Department of Textile and Polymer Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University
2 Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University
3 Young Researcher and Elite Club, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The decolorization conditions of aqueous solutions containing basic red 13 with sonoelectrochemistry system by titanium dioxide nanoparticles using central composite design was optimized. The effect of different parameters affecting on decolorization process, including time, the amount of TiO2 nanoparticles, initial pH and the applied potential was investigated. Based on the results, lowest amount of color removal at pH = 5.0 and the highest amount of decolorization in moderate alkaline environment (pH=8) has been achieved. Decolorization was increased by increment the amount of titanium dioxide nanoparticles to 0.68 g/l and then slightly decreases. By increasing the applied potential up to 0.85 V, the Decolorization increases with mild slope and then remains constant. The time of sonoelectrochemistry process has a direct effect on decolorization.The analysis of variance (ANOVA) showed that the main influencing factor was the pH and amount of TiO2 nanoparticles, the time and amount of applied potential followed in order to be effective. The optimum conditions for the degradation of dye were found to be as follows: pH= 8, time = 91 min, applied voltage = 0.85 V and nano TiO2 amount = 0.685 g/l. The present results showed that sonoelectrochemistry assisted by TiO2 nanoparticles have a good potential for dye removal from aqueous solution in the industrial application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic red dye
  • Discoloration
  • Sonoelectrochemistry
  • TiO2 nanoparticles