آنالیز رگرسیون خطی و غیرخطی برای سینتیک جذب سطحی رنگزای ر‌اکتیو روی کربن فعال مغناطیسی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا

چکیده

در این تحقیق، آزمایش‌های سینتیکی در یک سیستم ناپیوسته برای جذب ر‌اکتیو قرمز 198روی کربن فعال مغناطیسی انجام شد. اثر pH و زمان تماس بر فرآیند جذب سطحی مورد مطالعه قرار گرفت. با هم‌زدن محلول، زمان رسیدن به تعادل کاهش یافت. داده‌های تجربی سینتیکی با مدل‌های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، و نفوذ درون‌‌ذره‌ای به دو روش خطی و غیرخطی، با استفاده از نرم‌افزار Mathematica برازش شدند. نتایج نشان داد که روش غیرخطی، روش مناسب‌‌تری برای پیش‌بینی مشخصه‌های سینتیکی سرعت جذب است. همچنین، سینتیک جذب سطحی رنگزا از معادلات شبه مرتبه دوم و نفوذ درون‌ذره‌ای پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linear and Non-Linear Regression Analysis for the Adsorption Kinetics of Reactive Dye onto Magnetic Activated Carbon

نویسندگان [English]

  • M. Miralinaghi 1
  • E. Moniri 1
  • M. Farzan 2
1 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
2 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
چکیده [English]

In this research, batch kinetic experiments were carried out for the sorption of Reactive Red 198 onto magnetic activated carbon. Effect of pH and contact time on the adsorption process was studied. The equilibrium time decreased with agitation of solution. The experimental kinetic data were fitted to the pseudo-first order, pseudo-second order, and intra-particle diffusion models by linear and non-linear methods using Mathematica software. The results showed that non-linear method is the most appropriate method to predict the rate kinetic parameters. Also, dye adsorption kinetics followed both pseudo-second order and intra-particle diffusion models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Kinetic Model
  • Non-linear regression