سنتز و شناسایی پراکنش‌کننده‌های غیریونی پلی‌اتیلن گلیکول یورتان اکریلات برای پوشش‌های تابش‌پز

نویسندگان

1 گروه رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه رزین و افزودنی‌ها، پژوهشکده پوشش‌های سطح و فناوری‌های نوین، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، پلی‌اتیلن گلیکول یورتان اکریلات که نوعی پراکنش‌گر خطی غیر یونی تابش‌پز است با استفاده از پلی‌اتیلن گلیکول (PEG)، ایزوفورن دی ایزو سیانات (IPDI)، هیدروکسی اتیل متااکریلات (HEMA)، در مجاورت کاتالیزور دی بوتیل تین دی لائورات (DBTDL) و استن به عنوان حلال، سنتز شد. ساختار مولکولی پراکنش‌گر غیریونی پلی اتیلن گلیکول یورتان اکریلات با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه زیرقرمز FT-IR و 1H-NMR شناسایی شد و وزن مولکولی توسط GPC اندازه‌گیری شد. علاوه بر این پراکنش‌گر سنتز شده در پراکنش TiO2 به کار برده شد و کیفیت پراکندگی و میزان پراکنش ذرات توسط گریندومتر بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل محافظت برخوردی پراکنش‌گر غیریونی، اندازه ذرات سوسپانسیون کاهش قابل توجهی یافته است. همچنین پراکنش‌گرهای با جرم مولکولی و طول زنجیر متوسط عملکرد مناسب‌تری در پایدارسازی ذرات TiO2 نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of Nonionic Polyethylene Glycol Urethane Acrylate as Dispersant for UV-Curable Coatings

نویسندگان [English]

  • M. Ameri Ardestani 1
  • F. Najafi 2
  • B. Shirkavand Hadavand 3
1 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
3 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research polyethylene glycol urethane acrylate was synthesized as a nonionic linear polymeric dispersant based on polyethylene glycol (PEG), isophorone diisocyanate (IPDI), hydroxyethyl methacrylate (HEMA) in presence of dibutyltin dilaurate (DBTDL) as catalyst and acetone as a solvent. The nonionic polyethylene glycol urethane acrylate dispersant was characterized by Fourier Transform Infrared (FT-IR) and Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) and molecular weight was measured by Gel Permeation Chromatography (GPC). Besides, the dispersants were used for dispersing of TiO2 and dispersion quality and distribution was determined by Grindometer. The results indicated that because of steric protect dispersant, suspension particle size decreased. Also dispersant with the medium molecular weight and chain length, showed a better performance on the stabilization of particles of TiO2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Polymeric dispersant
  • Nonionic dispersant
  • UV curable