بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به روش پراکسون به منظورحذف رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ ازمحیط‌های آبی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

در مطالعه حاضر اکسیداسیون رنگزاها از پساب‌های رنگی نساجی توسط ازن /پراکسید هیدروژن مورد ارزیابی قرارگرفت. رنگزای راکتیو قرمز 198 رنگزای موردنظر برای آزمایش بود.اکسیداسیون رنگزا توسط ازن /پراکسیدهیدروژن از طریق طیف‌سنجی مطالعه شد. حداکثر بازده حذف رنگزای راکتیو قرمز 198 در شرایط بهینه شامل 9 pH=، زمان تماس 30 دقیقه، غلظت اولیه رنگ ppm100 و غلظت بهینه 0.005 مولار پراکسید هیدروژن در غلظت ازن ثابت 0.04 گرم در ساعت با فشار 0.5 بار درمحلول سنتتیک 97.09% به دست آمد. در شرایط بهینه بازده حذف در محلول واقعی (فاضلاب نساجی یزدباف) 87.56% بود. سیستم ازن /پراکسید هیدروژن کارایی مناسبی در حذف رنگ مورد نظر داشت. با توجه به بازده بالا در شرایط واقعی می‌توان جهت حذف آلاینده‌های مقاوم در صنایع مختلف استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Advanced Oxidation Process by Pyroxene Method for Removal of Reactive Red 198 in Aquatic Environments

نویسندگان [English]

  • Mohammad. Malakootian 1
  • Kh. Gholmirzaee 2
1 Environmental Health Engineering Research Center and Department of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences
2 Department of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

Present study oxidation of dyes from dye effluents by O3/H2O2 was investigated. Reactive red 198(RR198) examined as a target dye. Dye oxidation measured by spectrophotometer. The maximum removal efficiency in optimum conditions including pH=9, contact time=30 minutes, the initial concentration of dye=100 ppm, H2O2 concentration=0.005 molar, O3 concentration = 0.04 g/hr were 97.09% and 87.56% for synthetic solution and actual wastewater (wastewater from Yazdbaft textile) respectively. O3/H2O2 had good efficiency in dye removal. This method with respect to high efficiency in actual condition could be used in dye removal from various industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogen peroxide
  • hydroxyl Radical
  • Ozone
  • Yazdbaft textile